Παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Α/βαθμιας και Β/βαθμιας σε σχολικές μονάδες του εξωτερικούΠαρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Α/βαθμιας και Β/βαθμιας σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Σε συνέχεια του από 30/07/2015 Δελτίου Τύπου με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής», σας ενημερώνουμε ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. έχει υπογράψει αποφάσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών, ως εξής:

  • Παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών προς συμπλήρωση πενταετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4027/2011.
  • Παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών για ένα έτος με επιμίσθιο, προς συμπλήρωση τριετίας.
  • Παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών για ένα έτος, που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία, χωρίς επιμίσθιο.
  • Παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας, για ένα σχολικό έτος, λόγω τέκνων που θα φοιτήσουν στη Γ’ Γυμνασίου ή Γ’ Λυκείου.
  • Παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών, χωρίς τακτικές αποδοχές και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο.
  • Παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών οι σύζυγοι των οποίων είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή υπηρεσίας του εξωτερικού, είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή υπηρεσίας του εξωτερικού, είτε στρατιωτικοί που υπηρετούν στο εξωτερικό με μετάθεση ή απόσπαση.

Αναφορικά στις λοιπές παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στα σχολεία, σας ενημερώνουμε ότι η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας είναι αυτές να γίνουν με την ακόλουθη σειρά:

α) παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν συνάψει γάμο με ομογενείς ή αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού και δεν έχουν συμπληρώσει πενταετή απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

β) Παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν συνάψει γάμο με ομογενή ή αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού σε χρόνο προηγούμενο της πρώτης απόσπασής τους στο εξωτερικό (που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας με την οποία θα βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση, καθώς και βεβαίωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων από την οικεία εφορία).

Τα τυχόν εναπομείναντα κενά των σχολικών μονάδων, έπειτα από τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με την ως άνω σειρά, θα καλυφθούν με νέες αποσπάσεις της με αρ. πρωτ. Φ.821/62723/Η2/22-4-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΔΑ:6ΘΒΦ465ΦΘ3-8ΟΨ).

Υπηρεσιακοί λόγοι που τυχόν προκύψουν αναφορικά με κενά έπειτα από την τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών των ως άνω κατηγοριών θα καλυφθούν με την έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. β) «Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης».

*ενημερωτικό δελτίο ΥΠΟΠΑΙΘ