Προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑΠροκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε ότι στο ΦΕΚ 626/1-7-2015 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – Θηβών 2, 115 27 Γουδή, (ΤΗΛ 2107461117)

Τομέας: Προσθετολογίας

 Αριθμός Προκήρυξης: 1415017258/29-5-2015/25-3-2015 (ΑΔΑ:ΒΝ4Σ46ΨΖ2Ν-3ΦΠ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική».

Αριθμός Προκήρυξης:1415017257/29-5-2015/25-3-2015 (ΑΔΑ: 6ΗΓΥ46ΨΖ2Ν-ΚΓ1)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική».

Αριθμός Προκήρυξης:1415017255/29-5-2015/25-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΩ746ΨΖ2Ν-Π3Φ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική».

Αριθμός Προκήρυξης:1415017256/29-5-2015/25-3-2015 (ΑΔΑ: Ω1ΡΩ46ΨΖ2Ν-ΗΦΔ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική».

Αριθμός Προκήρυξης:1415017259/29-5-2015/23-5-2015 (ΑΔΑ:6Ξ5Α46ΨΖ2Ν-ΑΟ4)

Τομέας: Κοινωνικής Οδοντιατρικής

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική Προσθετική».

Αριθμός Προκήρυξης:1415017254/29-5-2015/25-3-2015 (ΑΔΑ: 7ΩΜΚ46ΨΖ2Ν-4ΦΜ)

Τομέας: Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία».

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ– Σταδίου 5, 105 62 Αθήνα, (ΤΗΛ 2103689408)

Αριθμός Προκήρυξης:1415014661/30-3-2015/8-5-2015 (ΑΔΑ: 6ΘΘΥ46ΨΖ2Ν-Υ69)

Τομέας: Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Κοινωνία της Πληροφορίας».

 H   προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις     21 / 9 /2015

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.