ΟΑΕ∆: 8η συνάντηση εµπειρογνωµόνων για την αναδιοργάνωση του οργανισμού ΟΑΕ∆: 8η συνάντηση εµπειρογνωµόνων για την αναδιοργάνωση του οργανισμού

Η 8η συνάντηση της διευρυµένης διοικούσας επιτροπής του προγράµµατος αναθεώρησης του επιχειρησιακού µοντέλου του ΟΑΕ∆ φιλοξενήθηκε στην έδρα του Οργανισµού, µε την συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων και τεχνικών συµβούλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεργαζόµενες χώρες, που συνδράµουν την διοίκηση του Οργανισµού µε τεχνογνωσία.

Παρουσιάζοντας την υλοποίηση του έργου που θα οδηγήσει σε µία ριζική αναµόρφωση του ΟΑΕ∆, µε ένα νέο οργανόγραµµα προσαρµοσµένο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις των πολιτικών απασχόλησης, µε στοχοθεσία για τις δοµές και τα στελέχη του Οργανισµού, η ∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆ κ. Μαρία Καραµεσίνη υπογράµµισε µεταξύ άλλων ότι το νέο µοντέλο θα λειτουργήσει όταν «κουµπώσουν» όλα τα εργαλεία που αναπτύσσονται και τα οποία ο ΟΑΕ∆ θα έχει στη διάθεσή του µέχρι τέλους του έτους. «Στο νέο οργανόγραµµα θα αποτυπώνονται, η νέα διοικητική διάρθρωση του Οργανισµού και τα αντικείµενα εργασίας του προσωπικού µε βάση την αποστολή και τους στρατηγικούς του στόχους. Επίσης, ο Οργανισµός θα εφαρµόσει σύστηµα παρακολούθησης της απόδοσής του, θα προσπαθήσει να στελεχώσει επαρκώς τις δοµές του µε κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό και θα εισάγει διαδικασίες αξιολόγησης των ενεργητικών και παθητικών πολιτικών που υλοποιεί. Οι διαδικασίες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασµό αποτελεσµατικότερων πολιτικών απασχόλησης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας».

Η κ. Καραµεσίνη τόνισε πως η βελτίωση της επάρκειας του ΟΑΕ∆ να αξιολογεί τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εφαρµόζει, να παρακολουθεί µε στατιστικά δεδοµένα, σε πραγµατικό χρόνο, το πώς εξελίσσονται τα προγράµµατα και οι παθητικές (επιδοµατικές) πολιτικές αποτελεί βασικό στόχο της αναδιοργάνωσης.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι ήδη έχουν δροµολογηθεί οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση µονάδας δευτεροβάθµιων διαχειριστικών ελέγχων των πολιτικών απασχόλησης του Οργανισµού.

Στη συνάντηση επισηµάνθηκε ότι η πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος αναδιοργάνωσης στο ΚΠΑ 2 Πατησίων έχει ήδη δώσει τα πρώτα µετρήσιµα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαµάκι, e-mail: [email protected] αποτελέσµατα, όπως για παράδειγµα την κατακόρυφη αύξηση του αριθµού των αναζητούντων εργασία που ενδιαφέρθηκαν να ενταχθούν στη διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης και των ανέργων για τους οποίους συντάχθηκε ατοµικό σχέδιο δράσης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε σηµαντική µείωση του όγκου των επισκέψεων στο ΚΠΑ2 χάρη στην πιλοτική λειτουργία ενός call center µέσω του οποίου δίνεται όλη η απαραίτητη πληροφόρηση στους συναλλασσόµενους.

Η κ. Καραµεσίνη προανήγγειλε την επέκταση από τον Σεπτέµβριο των νέων διαδικασιών (fast track) υποδοχής και εξυπηρέτησης των ανέργων σε 11 επιπλέον Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ 2), παρόλο που η µεταφορά της εµπειρίας που έχει αποκοµίσει ο ΟΑΕ∆ έχει καθυστερήσει, λόγω ελλείψεων σε πόρους, κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό αλλά και εργασιακούς συµβούλους. Επίσης θα λειτουργήσουν πιλοτικές Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του Οργανισµού µε στόχο την πειραµατική εφαρµογή καινοτοµιών στη λειτουργία τους.