ΚΕΓ: «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα» αναθεωρημένη έκδοσηΚΕΓ: «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα» αναθεωρημένη έκδοση

Κυκλοφόρησε η αναθεωρημένη έκδοση «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα» (επιμ. Α.–Φ. Χριστίδης, α΄ έκδ., 2001/ β΄ αναθ. έκδ., 2014, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών) του  ΚΕΓ.

Η Ιστορία κυκλοφορεί και διεθνώς μεταφρασμένη στα αγγλικά (“A History of Ancient Greek: From the Beginnings to Late Antiquity”, Cambridge University Press, 2007).

Στην έκδοση αυτή αναθεωρήθηκαν τα περισσότερα κείμενα και τα ευρετήρια, διορθώθηκαν αβλεψίες, εκσυγχρονίστηκε η βιβλιογραφία, υιοθετήθηκαν νεότερες εκδόσεις αρχαίων κειμένων. Όσον αφορά την αρίθμηση των κειμένων ακολουθήθηκε η συνεχής αρίθμηση της αγγλικής έκδοσης, ενώ και η εικονογράφηση (εικόνες και χάρτες) στηρίζεται εν πολλοίς σε αυτήν.

Η σημαντικότερη ανανέωση στην έκδοση αυτή είναι ο εμπλουτισμός του περιεχομένου με τέσσερα νέα κείμενα, τα οποία έχει ήδη στη διάθεσή του ο αγγλόφωνος αναγνώστης: το κείμενο του Cl. Brixhe «Ιστορία του αλφαβήτου: μερικές παρατηρήσεις για να αποφύγουμε τις υπεραπλουστεύσεις» (Β.18), το κείμενο της M.-F. Baslez «Η διγλωσσία των Φοινίκων στον αρχαίο ελληνικό κόσμο» (ΣΤ. 5), το κείμενο του J.-C. Saladin «Ελληνική και δυτική αναγέννηση: μεταξύ ουμανισμού και αίρεσης» (Θ.2) και το κείμενο της F. Bader «Η γλώσσα των θεών στον Όμηρο» (ΠΑΡ.ΙΙ.5). Τα κείμενα αυτά που επιλέχτηκαν από τον Α.-Φ. Χριστίδη κινούνται στο ίδιο πνεύμα, αυτό της μελέτης όσο το δυνατό περισσότερων όψεων της ιστορίας της ελληνικής.