«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ (Δια βίου μάθηση)«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ (Δια βίου μάθηση)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα υλοποιήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” διάρκειας 160 ωρών. Η έναρξη μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για τις 11 Φεβρουαρίου 2015. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει το ΕΚΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, και η ουσιαστική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο:

https://sites.google.com/site/adetuoa/

Πληροφορίες:

Αλεξούδη Βασιλική
Τηλ.: 210 7274377
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου

Γραμπά Αλεξία
Τηλ.: 210 7274783
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου

Κρουσανιωτάκη Σοφία
Τηλ: 210 3689653
Πανεπιστημίου 30, Αθήνα
e – mail: adet[at]admin.uoa[dot]gr