Τα ονόµατα και τα εµβλήµατα των κοµµάτων που συμμετέχουν στις εκλογές της 25ης ΙανουαρίουΤα ονόµατα και τα εµβλήµατα των κοµµάτων που συμμετέχουν στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου

Με βάση τις δηλώσεις που κατατέθηκαν στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τα ονόµατα και τα εµβλήµατα των κοµµάτων και συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων, των οποίων συνδυασµοί υποψηφίων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχθηκαν µε την 4/2015 Aπόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, έχουν ως ακολούθως:

1. ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τα κεφαλαία γράµµατα Ν∆ (δηλαδή τα αρχικά γράµµατα των λέξεων ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ), χωρίς διάκενο ανάµεσά τους. Το γράµµα Ν είναι γραµµένο µε ανοικτό γαλάζιο χρώµα και το γράµµα ∆ µε γαλάζιο χρώµα. Άνω και αριστερά από το γράµµα Ν απεικονίζεται τεθλασµένη γραµµή πορτοκαλί χρώµατος, η προς τα άνω απόληξη της οποίας εκτείνεται προς τα δεξιά. Ανάµεσα στο εν λόγω σχήµα και στο γράµµα Ν παρεµβάλλεται έντονη κεκλιµµένη καµπύλη γραµµή, πράσινου χρώµατος, µε κατεύθυνση από κάτω αριστερά προς άνω δεξιά. Το σύνολο του εµβλήµατος είναι τοποθετηµένο σε µπλε φόντο.

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Πεντάκτινο κίτρινο αστέρι, πίσω από τρεις κυµατίζουσες σηµαίες χρώµατος – κατά σειρά – κόκκινο, πράσινο και µωβ, που εδράζονται στη λέξη ΣΥΡΙΖΑ.

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Ένας ήλιος που ανατέλλει και κάτω από αυτόν τη συντοµογραφία ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σε οριζόντιες σειρές το όνοµα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ και ο υπότιτλος ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.

4.ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Αρχαίος ελληνικός µαίανδρος εντός δάφνινης στεφάνης.

5.ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Τα κεφαλαία γράµµατα ΚΚΕ µεταξύ δύο οριζοντίων γραµµών, από τις οποίες η άνω είναι διακεκοµµένη στο κέντρο και στο κενό βρίσκεται σύµπλεγµα από σφυρί και δρεπάνι (σφυροδρέπανο).

6.Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
Ο λογότυπος «Τελεία», αποτελείται από ένα σύµβολο που ακολουθείται από µία λέξη. Το σύµβολο απεικονίζει µια αριστερόστροφη σπείρα χρώµατος γκρι, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ένας γαλάζιος κύκλος. ∆εξιά της σπείρας αναγράφεται µε πεζοκεφαλαία η λέξη «Τελεία», η οποία είναι µαύρου χρώµατος. Κάτω από τη λέξη «Τελεία», εν είδει υπογράµµισης, περνά η προέκταση της σπείρας. Τέλος, κάτω από το λογότυπο, σχηµατίζοντας µια βάση στήριξης, αναγράφεται µε ισόπαχη, κεφαλαιογράµµατη γραφή το όνοµα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ, το οποίο εκτείνεται σε όλο το πλάτος του λογοτύπου.

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.)
Το σφυροδρέπανο µε το 4 στο εσωτερικό του (χαρακτηριστικό έµβληµα της 4ης ∆ιεθνούς που ίδρυσε ο Λ. Τρότσκι) και από κάτω ο τίτλος του κόµµατος µε τα αρχικά (κεφαλαία) και ολογράφως, επίσης µε κεφαλαία.

8. ΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
Ένα ρόδο σε κόκκινο φόντο και ένα πράσινο φύλλο, συνοδευόµενο από το όνοµα του κόµµατος, µε τη λέξη «ΚΙΝΗΜΑ» να αποδίδεται γραφιστικά µε κεφαλαία και γραφή χειρόγραφη και από κάτω τις λέξεις «∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ» µε κεφαλαία γράµµατα.

9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ∆ΕΞΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΜΜΑ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε.
Το αστέρι της Βεργίνας εντός κύκλου, πυρσός ανάµεσα στα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα ΑΝ∆, φωτογραφία του ιδρυτή του κόµµατος µε στρατιωτική περιβολή.

10. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Η φωτογραφία του Προέδρου του.

11. Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Έχει στα αριστερά σχεδιασµένο ένα σφυροδρέπανο µε τον αριθµό τέσσερα στο εσωτερικό του.

12. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ)
Τέσσερα λευκά βέλη, εις το νοητόν σηµείον συµπτώσεως των οποίων ευρίσκεται πράσινος κότινος. Τα βέλη και ο κότινος είναι εγγεγραµµένα εντός γαλανού τετραγώνου, ενώ το όλο σύµπλεγµα περιβάλλεται υπό πορφυρού κύκλου. Εις το δεξιό άκρο του σήµατος εµφανίζεται φωτογραφία του Προέδρου του Κόµµατος Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ.

13. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
«Φωτογραφία του αρχηγού του κόµµατος (Βασίλη Λεβέντη) και εικόνα εξόδου από σκοτεινό τούνελ και τις λέξεις «Η έξοδος από το σκοτεινό τούνελ» κάτωθεν της εικόνας αυτής και τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ» κάτω από την όλη παράσταση».

14. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)
Η µαύρη λωρίδα υποδηλώνει ένα δρόµο που περιστρέφεται γύρω από τη Γη. Στο πάνω µέρος του δρόµου υπάρχουν τα αρχικά της ονοµασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.). Στην κάτω πλευρά σε σχήµα οβάλ, αποτυπώνονται οι λέξεις ολογράφως: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑΣ.

15. ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.∆.Ε.Μ.)
Ο πετεινός χρώµατος µαύρου ο οποίος στρέφει το βλέµµα του προς τα δεξιά και βρίσκεται µέσα σε κύκλο που απεικονίζει τον ήλιο χρώµατος κίτρινου µε πλατύ περίγραµµα πορτοκαλίεντός γαλάζιας περιµετρικής στεφάνης και ακολουθούν στα δεξιά του περιγραφοµένου εµβλήµατος το ακρωνύµιο Ε.∆.Ε.Μ µε τελείες µεταξύ των γραµµάτων πορτοκαλί χρώµατος, κάτω από το οποίο ακρωνύµιο αναγράφεται µε µαύρα κεφαλαία γράµµατα η ονοµασία µας  ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ κάτω από τα οποία διαγράφονται 2 γαλάζιες γραµµές σε κυµατοειδή µορφή και τεµνόµενες µεταξύ τους.

16. «ΡΟ ΜΑ» ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ένας σχηµατισµός κυκλικού σχήµατος µπλε χρώµατος ο οποίος αποτελείται από δύο κυκλικούς σχηµατισµούς βρισκόµενοι ο ένας εντός του έτερου. Στο κέντρο του εσωτερικού κυκλικού σχηµατισµού αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα τα αρχικά ΡΟ ΜΑ και ανάµεσα στο ΡΟ και ΜΑ βρίσκεται µία δάδα. Περιµετρικά και εντός του εξωτερικού κυκλικού σχηµατισµού αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα οι λέξεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΣΎΝΗ, οι οποίες χωρίζονται µεταξύ τους µε δύο αστερίσκους.

17. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
∆ύο κυµατιστές γαλάζιες γραµµές περιβαλλόµενες από ηµικύκλιο χρώµατος καστανού και πάνω από αυτό αναγράφεται το όνοµα του προέδρου του κόµµατος, Σταύρου Θεοδωράκη, και κάτωθι αυτού, η επωνυµία του κόµµατος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ».

18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.∆.Α.)
Η προτοµή του Σωκράτη εντός πλαισίου µε µαύρο φόντο. Με αναγραφή πάνω από την προτοµή τις λέξεις ΣΩΚΡΑΤΗΣ και κάτω από την προτοµή Η ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ,
διαστάσεων 5cm (µήκος) Χ 5,3cm (ύψος). Στη συνέχεια και σε µικρή απόσταση εντός πλαισίου διαστάσεων 13,5 cm (µήκος) Χ 7cm (ύψος) αναγράφονται οι εξής λέξεις: Ψηφίζουµε το κίνηµα ΕΛ.ΛΑ.∆.Α.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΛΑΪΚΗ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ.ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ., ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΝΙ∆ΙΟΤΕΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΕΥΗΜΕΡΙΑ, Συµµετέχουν πολλά κινήµτα και οι Οικολόγοι Ελλάδας, Κ. Παπανικόλας, Υγεία το Παν. Γνώσεις που σώζουν ∆ωρεάν www.el-la-d-a.gr. Πανεπιστηµίου 57, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ .

19. ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κοµµουνιστικής
Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συµπόρευση –ΜΑΡΣ-πολιτική συνεργασία δυνάµεων και αγωνιστών /στριών.
Τα λογότυπα των δύο κοµµάτων, ήτοι µια σηµαία που κυµατίζει, την οποία ακολουθεί η λέξη ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., γραµµένη µε κεφαλαία γράµµατα, όπου το γράµµα Υ αναπαρίσταται από µια γυναίκα µε υψωµένα ανοιχτά χέρια και στη συνέχεια είναι γραµµένο όλο το όνοµα του Κόµµατος και τα γράµµατα Μι κεφαλαίο και εν συνεχεία Άλφα κεφαλαίο και εν συνεχεία Ρο κεφαλαίο και εν συνεχεία Σίγµα κεφαλαίο και από κάτω οι λέξεις µε κεφαλαία ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ γραµµένα σε φόντο µίας αχνής εικόνας έξι ανθρώπων στη σειρά, εκ των οποίων ο πρώτος κρατεί ένα εργαλείο (κλειδί) και ο τελευταίος έχει υψωµένο το αριστερό του χέρι.

20. ΚΚΕ (µ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Οι τίτλοι των δύο κοµµάτων ΚΚΕ (µ-λ) και Μ-Λ ΚΚΕ σε διαδοχική σειρά, ανάµεσα στους οποίους παρεµβάλλεται ένα σφυροδρέπανο µε αστέρι ενώ στο κάτω µέρος αναγράφονται οι λέξεις ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε µικρότερα λευκά κεφαλαία γράµµατα σε µαύρο φόντο. Στην ονοµασία του παραπάνω συνδυασµού «ΚΚΕ (µ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» µεταξύ της παρενθέσεως (µ-λ) και των γραµµάτων Μ-Λ παρεµβάλλεται ένα σφυροδρέπανο µε αστέρι, το οποίο δεν µπορεί να αποτυπωθεί στην αριθ. 4/2015 Απόφαση του Α1 Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου.

21. ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Στην αριστερή µεριά ένα λουλούδι – ηλίανθος, που αποτελείται από 6 (έξι) πράσινα πέταλα και 6 (έξι) πεντάκτινα αστέρια τα οποία και τα 12 (δώδεκα), περικλείουν έναν κίτρινο δίσκο. ∆εξιά του ηλίανθου αναφέρεται η λέξη ΠΡΑΣΙΝΟΙ µε κεφαλαία πράσινα γράµµατα. Στη συνέχεια και δεξιότερα, άλλως στη δεξιά πλευρά του σήµατος, βρίσκεται τριγωνικό σχήµα χρώµατος κόκκινου σε οριζόντια θέση και σε διπλή σειρά από κάτω οι λέξεις ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.

22. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Η λέξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ», γραµµένη µε µπλε αλφαβητικά στοιχεία, στην έγχρωµη εκδοχή και µε µαύρα αλφαβητικά στοιχεία στην ασπρόµαυρη εκδοχή. Επάνω από τη λέξη αυτή υπάρχει η σχηµατική παράσταση ενός γλάρου, σε γαλανό χρώµα στην έγχρωµη εκδοχή και σε γκρι χρώµα στην ασπρόµαυρη, κάτω δε από αυτή (λέξη) υπάρχει µια κόκκινη γραµµή, στην έγχρωµη αποτύπωση και µαύρη – γκρι στην ασπρόµαυρη. Κάτω από την ανωτέρω γραµµή υπάρχει η λέξη «ΕΛΛΗΝΕΣ» µε µπλε κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία, στην έγχρωµη αποτύπωση και µε µαύρα – γκρι στην ασπρόµαυρη. Κάτω δε από τη λέξη αυτή, υπάρχουν οι λέξεις «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», µε κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία σε µαύρη απόχρωση. Κάτω από τις λέξεις αυτές υπάρχουν οι λέξεις «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ», κατά σειρά από αριστερά προς δεξιά γραµµένες µε αλφαβητικά στοιχεία, σε µαύρη απόχρωση.

Σηµειώνεται ότι:
Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ∆ΕΞΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε. ανακηρύχθηκε στην εκλογική περιφέρεια Β΄Αθηνών.

Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ανακηρύχθηκε στις εκλογικές περιφέρειες Α΄και Β΄Αθηνών, Αττικής και Α΄και Β΄Πειραιώς.

Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ανακηρύχθηκε στις εκλογικές περιφέρειες Α΄και Β΄Αθηνών, Αττικής, Α΄και Β΄Πειραιώς, Αχαΐας, Βοιωτίας, ∆ράµας, Έβρου, Ευβοίας, Ηλείας, Ηµαθίας, Ηρακλείου, Α΄και Β΄ Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καρδίτσης, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Ξάνθης, Ροδόπης και Χαλκιδικής.

Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.∆.Ε.Μ.) δεν ανακηρύχθηκε στις εκλογικές περιφέρειες Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Λασιθίου, Λευκάδος, Φλωρίνης, Φωκίδος και Χίου.

Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) ανακηρύχθηκε στην εκλογική περιφέρεια Κιλκίς.

Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος«ΡΟ ΜΑ» ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ανακηρύχθηκε στην εκλογική περιφέρεια Β΄Αθηνών.

Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.∆.Α.) ανακηρύχθηκε στις εκλογικές περιφέρειες Α΄και Β΄Αθηνών, Αττικής, Α΄και Β΄Πειραιώς, Α΄και Β΄Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.

*Αναπαραγωγή ενημερωτικού εγγράφου του ΥΠΕΣ