Προθεσµίες βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (20-24 Ιανουαρίου) Προθεσµίες βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (20-24 Ιανουαρίου)

Δείτε τις κυριότερες προθεσµίες που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (20-24 Ιανουαρίου)

20 Ιανουαρίου 2015: Λήγει η προθεσµία που είναι η πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία για την γνωστοποίηση µε προκήρυξη του οικείου Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νοµού των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και συνδυασµών (άρθρο 39 παρ.2 του π.δ. 26/2012).

21 Ιανουαρίου 2015: Λήγει η προθεσµία των (3) ηµερών πριν από την ψηφοφορία για τη δηµοσίευση του προγράµµατος ψηφοφορίας από τις δηµοτικές αρχές (άρθρο 56 του π.δ. 26/2012).

22 Ιανουαρίου 2015: Λήγει η προθεσµία των (2) ηµερών πριν από την ψηφοφορία για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισµού τους (άρθρο 68 παρ.13 του π.δ. 26/2012).

24 Ιανουαρίου 2015: Λήγει η προθεσµία που είναι µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της ψηφοφορίας µέσα στην οποία είναι δυνατή, µε απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νοµού, η αλλαγή καταστήµατος ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιµοποίηση αυτού που αρχικά ορίστηκε δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανώτερης βίας (άρθρο 55 παρ.5 του π.δ. 26/2012).