Υπάρχουν κάποιες λέξεις που γράφονται με μία λέξη, αν και πολλές φορές μερικές από αυτές τις συναντούμε στο γραπτό λόγο  και με δύο. Ας δούμε ποιες είναι: 

  • Τα αριθμητικά: από το 13 έως το 19
  • Οι αντωνυμίες: καθένας – καθεμιά – καθένα – καθετί – κατιτί – οποιοσδήποτε – οσοσδήποτε – οτιδήποτε
  •  Το ουσιαστικό τα «καθέκαστα»
  • Τα άκλιτα: απαρχής, απεναντίας, απευθείας, απέξω, αφότου, αφού, δηλαδή, διαμιάς, ειδάλλως, ειδεμή, ενόσω, εντάξει, εντούτοις,  ενώ, εξαιτίας, εξάπαντος, εξάλλου, εξαρχής, εξίσου, επικεφαλής, επιτέλους, εφόσον,  καθ(ε)αυτό, καθεξής, καθετί, [καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καληώρα] καταγής, καταλογάδην (=σε πεζό λόγο),  κατευθείαν, κιόλας, μεμιάς, μολαταύτα,  μολονότι, μονομιάς,  ολημέρα, οληνύχτα, ολωσδιόλου, οπουδήποτε, οποτεδήποτε,  οπωσδήποτε,  προπαντός, προπάντων, υπόψη, ωστόσο, παρόλο.
  • Τα εμπρόθετα «αφενός» και «αφετέρου»

Όμως κάποιες από αυτές τις λέξεις γράφονται άλλοτε με μία λέξη κι άλλοτε με δύο:

α φ’ ενό ς     (και  αφενός)

αφ’ ετέρου  (και αφετέρου)

διά μέσου (και διαμέσου)

εν όψει (και ενόψει)

επί μέρoυς (και επιμέρους)

επί τόπoυ  (και επιτόπου)

Kαθ’ όσoν  (και καθόσον)

Kαθ’ ότι  (και καθότι)

 Kατ’ αρxήν  (και καταρχήν)

Kατ’ εξοχήν  (και κατεξοχήν)

Kατ’ ευθείαν  (και κατευθείαν)

παρ’ όλo  (και παρόλο)

παρ’ ότι  (και παρότι)

όμως:   υπ’ όψιν  αλλά  υπόψη

Γράφονται με δύο λέξεις: λόχου χάρη, κατ’ αρχάς, εκ μέρους, απ’ ό,τι, από μέρους, εξ ολοκλήρου.

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime