Μετεγγραφές φοιτητών για λόγους υγείας: Απόφαση του ΥΠΑΙΘΜετεγγραφές φοιτητών για λόγους υγείας: Απόφαση του ΥΠΑΙΘ

Aπόφαση για τη μεταφορά θέσης όσων φοιτητών δεν μπόρεσαν να μετεγγραφούν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο Τμήμα προτίμησής τους για λόγους υγείας, λόγω υπέρβασης του ορίου 5%  υπέγραψε o Yπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος.

Οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι., που ήταν η προτίμησή τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015.

Η Απόφαση

ΘΕΜΑ: Μεταφορά   θέσης  φοιτητών,   που   εισήχθησαν   σε   Ανώτατα   Εκπαιδευτικά    Ιδρύματα,   σύμφωνα  με   την   παράγραφο   1   του  άρθρου  35  του  Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ  156  Α΄),   όπως    τροποποιήθηκε   και   ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Την  υποπερίπτωση   στ΄  της  περίπτωσης   γ   της  παραγράφου   1 και  την παράγραφο  4   του  άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορι­κών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄),  όπως  προστέθηκε   με    το    άρθρο  88    του  Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄)  «Έρευνα,  Τεχνολογική Ανάπτυξη  και  Καινοτομία και  άλλες  διατάξεις».

β) Την   παράγραφο  1    του    άρθρου   35    του  Ν.  3794/2009«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού  και τεχνολο­γικού  τομέα  της  ανώτατης  εκπαίδευσης  και  άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 156 Α΄),   όπως  τροποποιήθηκε   και  ισχύει.

δ) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση

των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ 195 Α΄).

2. Το γεγονός  ότι   από  τις   διατάξεις  της    παρούσας   δεν    προκαλείται   δαπάνη   σε  βάρος  του κρατικού προϋπολο­γισμού:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Οι  φοιτητές  που    εγγράφηκαν   κατά    το  σχολικό    έτος  2014-2015    σε   Τμήματα   Πανεπιστημίων   και    ΤΕΙ,     σύμφωνα  με   την    παράγραφο  1    του    άρθρου   35    του  Ν.  3794/2009,   όπως  τροποποιήθηκε   και  ισχύει,   οι     οποίοι  όμως   λόγω   υπέρβασης   του ορίου  5% δεν  μπόρεσαν   να  εγγραφούν  στο Τμήμα  προτίμησής  τους,   αλλά  σε άλλο  Τμήμα/Σχολή,    επιτρέπεται  να μεταφέρουν τη θέση   της   Σχολής/Τμήματος,   που  είναι  ήδη εγγεγραμμένοι  σε  αυτό  της    προτίμησής  τους,    σύμφωνα  με   την  υποπερίπτωση    στ΄  της  περίπτωσης   γ   της  παραγράφου   1   του   άρθρου   53  του   Ν. 4264/2014,     όπως   αυτή   συμπληρώθηκε  στο    άρθρο   88    του   Ν. 4310/2014  (ΦΕΚ 258 Α΄).

Άρθρο 2

Διαδικασία υποβολής  αίτησης   μεταφοράς  θέσης  φοίτησης

  1.  Οι   φοιτητές  της    παραγράφου     1  της  παρούσης,     καλούνται   να    υποβάλουν    αίτηση   στη    Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του  Τ.Ε.Ι.,   που   ήταν  η   προτίμησή  τους  προκειμένου  να μεταφέρουν τη  θέση   φοίτησής  τους,  έως την  31η  Ιανουαρίου  2015,  συνοδευόμενη από :

α)πιστοποιητικό εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους,  στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής  τους    σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  του   άρθρου  35 του  Ν. 3794/2009,   καθ’ υπέρβαση  του  αριθμού εισακτέων  σε  ποσοστό   5%. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για   τη   συγκεκριμένη  χρήση. 

β) αντίγραφο  μηχανογραφικού  δελτίου  υποψηφίου  από το  οποίο  προκύπτει  η επιλογή προτίμησης   της  αιτούμενης    Σχολής /Τμήματος.

  1. Για  τα  επόμενα  ακαδημαϊκά   έτη   η   αίτηση της  παραγράφου  1   υποβάλλεται  από την  1η Σεπτεμβρίου έως   την   30η Σεπτεμβρίου.  
  2. Αφού διαπιστωθεί ότι  πληρούνται  οι   ανωτέρω    προϋποθέσεις,   η   Γραμματεία    της     Σχολής / Τμήματος υποδοχής ενημερώνει εντός  δεκαημέρου  το φοιτητή,    ότι   πρέπει   να   υποβάλει   στη   Σχολή / Τμήμα προέλευσής του,   αίτηση  διαγραφής  και  να προσκομίσει  τον  αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
  3. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς  της   θέσης   εισαγωγής  η  Σχολή/ Τμήμα  υποδοχής  αιτείται  υπηρεσιακά  την  αποστολή του φακέλου  του   αιτούντος από   τη   Σχολή/Τμήμα   προέλευσης,  καθώς   και    τη    βεβαίωση   διαγραφής   του.

 Άρθρο 3

 Διαδικασία  έγκρισης

  1. Η διαδικασία   της  μεταφοράς  θέσης  εισαγωγής  της  παραγράφου 1 του  άρθρου 2 της  παρούσης ολοκληρώνεται  έως   την  27η Φεβρουαρίου 2015,  με  την ανακοίνωση των αποφάσεων  της   Γενικής   Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α.
  2. Η διαδικασία μεταφοράς  θέσης της  παραγράφου  2 του  άρθρου 2 της  παρούσης ολοκληρώνεται με την  απόφαση   της   Γενικής   Συνέλευσης   του   Τμήματος   του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. 2.,  η  οποία  εκδίδεται έως την   20η  Οκτωβρίου εκάστου  ακαδημαϊκού  έτους.

Άρθρο 4

Διαδικασία  Αιτήσεων  Θεραπείας

 Οι  αιτούντες  δικαιούνται να  υποβάλλουν  Αίτηση  Θεραπείας  εντός  δέκα (10)  ημερών   από  την   ανακοίνωση   των  αποφάσεων    του  άρθρου  3 της  παρούσης.

Η ισχύς  της   απόφασης   αυτής    αρχίζει από  τη δημοσίευσή της στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΟΒΕΡΔΟΣ