Αντικατάσταση παλαιών βεβαιώσεων και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.Αντικατάσταση παλαιών βεβαιώσεων και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οριστική λύση στο πρόβλημα της αντικατάστασης παλιών ή «χαμένων» πιστοποιητικών και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), προσφέροντας φιλικότερες και σύγχρονες υπηρεσίες στον πολιτη.

Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 120 του N. 4316 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» συμπληρώθηκε ο Ν. 4186/2013 και ρυθμίστηκε νομοθετικά το ζήτημα της χορήγησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παλαιών βεβαιώσεων και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης, που είτε έχουν απολεσθεί από τους δικαιούχους ή εκκρεμούσε διοικητικά η έκδοσή τους.

Συγκεκριμένα ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται πλέον να εκδίδει και χορηγεί στους δικαιούχους:

-«Βεβαιώσεις Πιστοποίησης»,

-«Βεβαιώσεις Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» και «Βεβαιώσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης» του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ. και

-«Βεβαιώσεις Πιστοποίησης»

-Διπλώματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

ή Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1, που αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του Ν. 4186/2013.

Με την παραπάνω εξέλιξη τερματίζεται η αναμονή των ενδιαφερομένων και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το ζήτημα της έκδοσης των τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης, που αφορούν τόσο σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (οι οποίες διενεργήθηκαν από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.), όσο και από τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του Ν. 4186/2013, αφού οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να υποβάλουν τα αιτήματά τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.