Επιστολή ΟΛΤΕΕ: Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΙΘΕπιστολή ΟΛΤΕΕ: Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΙΘ

Αθήνα, 10-11-2014

 Αρ. Πρωτ.: 022

ΠΡΟΣ :

– κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

– κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

στα Σχολεία της Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΙΘ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ,

Καταθέσατε τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» στην οποία περιλαμβάνεται άρθρο με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής, φοίτησης και απόλυσης μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου».

Κατ’ αρχήν θέλουμε να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο της Τροπολογίας κινείται στησωστή κατεύθυνση όσον αφορά:

α) στον διαχωρισμό των βαθμών Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητος,

β) στην κατάργηση του ηλικιακού ορίου εγγραφής στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Ωστόσο, θεωρούμε άκρως προβληματική τη διατύπωση του εδαφίου:

«…Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί νααπαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και να λαμβάνουν μόνο πτυχίο.»

Τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι τα εξής:

1.Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το δυνητικό «…μπορεί να απαλλάσσονται…»; Ποιος θα τους «απαλλάσσει» τελικά και με ποια διαδικασία; Οι ίδιοι με δήλωσή τους; Ο εκάστοτε Υπουργός; Ο Διευθυντής του Σχολείου;

2. Εάν (για οποιονδήποτε λόγο) δεν «απαλλαχθούν» τελικώς από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τότε, εκτός από το Πτυχίο, θα τους χορηγείται ΚΑΙ (νέο) Απολυτήριο Λυκείου, επιπλέον αυτού που ήδη κατέχουν;

3. Γιατί η πρόβλεψη αναφέρεται ρητά και μόνο στους «Αποφοίτους Γενικού Λυκείου»; Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων δεν κατέχουν ισότιμο απολυτήριο τίτλο Λυκείου; Με ποιο αιτιολογικό αυτοί αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν Πτυχίο κάποιας άλλης ειδικότητας;

4.Με την περιοριστική διατύπωση της Τροπολογίας, αποκλείονται επίσης οι κάτοχοι Απολυτηρίου παλαιότερων τύπων Λυκείου (Ενιαίου, Πολυκλαδικού, Τεχνικού, κλπ), οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας.

Μετά από τα παραπάνω,

ζητούμε:

 Α. Να αναδιατυπωθεί το σχετικό εδάφιο ως εξής:

«…Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό Απολυτηρίων κάθε τύπου Λυκείου, μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου για να λάβουν μόνο πτυχίο ειδικότητας και απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης των μαθημάτων γενικής παιδείας.»

Β. Να προστεθεί εδάφιο ως εξής:

«Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό Απολυτηρίων κάθε τύπου Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και λαμβάνουν μόνο πτυχίο ειδικότητας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους δικαιούνται να συμμετάσχουν στις ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις της Ομάδας Α’ του ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.»

Παρακαλούμε για την αποδοχή των δίκαιων και αιτιολογημένων αιτημάτων μας και για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης