Συμφωνόληκτα-Αφωνόληκτα Επίθετα Γ’ Κλίσης: Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Συμφωνόληκτα-Αφωνόληκτα Επίθετα Γ’ Κλίσης: Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Επιμέλεια: Άρης Ιωαννίδης

Διακρίνονται σε:

Τριγενή και τρικατάληκτα σε -ας, -ασα, -αν, π.χ. ὁ πᾶς, ἡ πᾶσα, τὸ πᾶν

Τριγενή και τρικατάληκτα σε -εις, -εσσα, -εν, π.χ. ὁ χαρίεις ἡ χαρίεσσα, τὸ χαρίεν

Τριγενή και τρικατάληκτα σε -ων, -ουσα, -ον, π.χ. ὁ ἄκων ἡ ἄκουσα, τὸ ἆκον

Τριγενή και δικατάληκτα σύνθετα με β’ συνθετικό ουσιαστικό τριτόκλιτο αφωνόληκτο (χάρις, ἐλπίς, πούς, ὁδούς κ.ά.) και κλίνονται όπως το β’ συνθετικό τους, π.χ. ὁ, ἡ εὔχαρις, το εὔχαρι // ὁ, ἡ εὔελπις, το εὔελπι // ὁ, ἡ δίπους, τὸ δίπουν // ὁ, ἡ μονόδους, τὸ μονόδουν

Διγενή και μονοκατάληκτα απλά ή σύνθετα. Κλίνονται όπως τα αντίστοιχα ουσιαστικά της γ’ κλίσης, π.χ. ὁ βλάξ, ὁ κόλαξ

 Τρικατάληκτα

 Σε -ας, -ασα, -αν 

Ενικός αριθμόςΠληθυντικός αριθμός
ον.πᾶςπᾶσαπᾶνπάντ-εςπᾶσαιπάντ-α
γεν.παντ-ὸςπάσηςπαντ-ὸςπάντ-ωνπασῶνπάντ-ων
δοτ.παντ-ὶπάσῃπαντ-ὶπᾶσιπάσαιςπᾶσι
αιτ.πάντ-απᾶσανπᾶνπάντ-αςπάσαςπάντ-α
κλ.πᾶςπᾶσαπᾶνπάντ-εςπᾶσαιπάντ-α

Όμοια κλίνονται: ἅπας, ἅπασα, ἅπαν· σύμπας, σύμπασα, σύμπαν· ἁπαξάπας, ἁπαξάπασα, ἁπαξάπαν.

 Σε –εις, -εσσα, -εν

Ενικός αριθμόςΠληθυντικός αριθμός
ον.χαρίειςχαρίεσσαχαρίενχαρίεντ-εςχαρίεσσαιχαρίεντ-α
γεν.χαρίεντ-οςχαριέσσηςχαρίεντ-οςχαριέντ-ωνχαριεσσῶνχαριέντ-ων
δοτ.χαρίεντ-ιχαριέσσῃχαρίεντ-ιχαρίεσιχαριέσσαιςχαρίεσι
αιτ.χαρίεντ-αχαρίεσσανχαρίενχαρίεντ-αςχαριέσσαςχαρίεντ-α
κλ.χαρίενχαρίεσσαχαρίενχαρίεντ-εςχαρίεσσαιχαρίεντ-α
 Δυϊκός αριθμός
ον., αιτ., κλ.αρσ. χαρίεντ-εθηλ. χαριέσσαουδ. χαρίεντ-ε
γεν., δοτ.αρσ. χαριέντ-οινθηλ. χαριέσσαινουδ. χαριέντ-οιν

 

Κατά το χαρίεις, -εσσα, -εν (= γεμάτος χάρη. χαριτωμένος) κλίνονται επίθετα που σημαίνουν πλησμονή: ἀστερόεις, ἠνεμόεις και ἀνεμόεις (= αυτός που έχει πολύ άνεμο ή γρήγορος όπως ο άνεμος), ἰχθυόεις, ὑλήεις (= γεμάτος δάση), φωνήεις (= αυτός που έχει φωνή) κ.ά.

 Σε -ων, -ουσα, -ον

Ενικός αριθμόςΠληθυντικός αριθμός
ον.ἄκωνἄκουσαἆκονἄκοντ-εςἄκουσαιἄκοντ-α
γεν.ἄκοντ-οςἀκούσηςἄκοντ-οςἀκόντ-ωνἀκουσῶνἀκόντ-ων
δοτ.ἄκοντ-ιἀκούσῃἄκοντ-ιἄκουσιἀκούσαιςἄκουσι
αιτ.ἄκοντ-αἄκουσανἆκονἄκοντ-αςἀκούσαςἄκοντ-α
κλ.ἆκονἄκουσαἆκονἄκοντ-εςἄκουσαιἄκοντ-α
 Δυϊκός αριθμός
ον., αιτ., κλ.αρσ. ἄκοντ-εθηλ. ἀκούσαουδ. ἄκοντ-ε
γεν., δοτ.αρσ. ἀκόντ-οινθηλ. ἀκούσαινουδ. ἀκόντ-οιν

 

Κατά το ἄκων (= μη θέλοντας, ακούσιος) κλίνεται και το ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκὸν (= θέλοντας, εκούσιος), γεν. ἑκόντ-ος, ἑκούσης, ἑκόντ-ος κτλ.

Δικατάληκτα

 Μερικά αφωνόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης είναι δικατάληκτα με τρία γένη. Αυτά είναι σύνθετα με β΄ συνθετικό ουσιαστικό τριτόκλιτο αφωνόληκτο (χάρις, ἐλπίς, πούς, ὀδούς κ.ά) και κλίνονται συνήθως όπως το β΄ συνθετικό τους:

1) ὁ, ἡ εὔχαρις, τὸ εὔχαρι· γεν. εὐχάριτ-ος· δοτ. εὐχάριτ-ι· αιτ. τόν, τὴν εὔχαρι-ν, τὸ εΰχαρι — οἱ, αἱ εὐχάριτ-ες, τὰ εὐχάριτ-α· γεν. τῶν εὐχαρίτ-ων· δοτ. εὐχάρι-σι κτλ.·

2) ὁ, ἡ εὔελπις, τὸ εὔελπι· γεν. εὐέλπιδ-ος· δοτ. εὐέλπιδ-ι· αιτ. τόν, τὴν εὔελπι-ν, τὸ εὔελπι· κλ. αρσ. και θηλ. ὦ εὔελπις, ουδ. ὦ εὔελπι· οἱ, αἱ εὐέλπιδ-ες, τὰ εὐέλπιδ-α· γεν. τῶν εὐελπίδ-ων, δοτ. τοῖς εὐέλπι-σι κτλ.·

3) ὁ, ἡ δίπους, τὸ δίπουν· γεν. δίποδ-ος· δοτ. δίποδ-ι· αιτ. τόν, τὴν δίποδ-α (καιδίπουν), τὸ δίπουν· κλ. αρσ. και θηλ. ὦ δίπους, ουδ. ὦ δίπου· οἱ, αἱ δίποδες, τὰ δίποδ-α· γεν. τῶν διπόδ-ων· δοτ. δίποσι κτλ.·

4) ὁ, ἡ μονόδους, τὸ μονόδουν· γεν. μονόδοντ-ος· δοτ. μονόδοντ-ι· αιτ. τόν, τὴν μονόδοντ-α, τὸ μονόδουν κτλ. — οἱ, αἱ μονόδοντ-ες, τὰ μονόδοντ-α· γεν. τῶν μονοδόντ-ων· δοτ. μονόδουσι κτλ.

Όμοια κλίνονται: ἄχαρις, ἄπελπις, φέρελπις, ἄπους, μονόπους, τρίπους κτλ.

Μονοκατάληκτα (με δύο γένη)

 Μερικά αφωνόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης, απλά ή σύνθετα, είναι μονοκατάληκτα με δύο γένη. Αυτά κλίνονται όπως τα αντίστοιχα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης:

ὁ, ἡ βλάξ, γεν. βλακ-ὸς κτλ.· ὁ, ἡ κόλαξ, γεν. κόλακ-ος κτλ.· ὁ, ἡ ἅρπαξ, γεν. ἅρπαγ-ος κτλ.· ὁ, ἡ γαμψώνυξ, γεν. γαμψώνυχ-ος κτλ.· ὁ, ἡ λογάς, γεν. λογάδ-οςκτλ.·ὁ, ἡ μιγάς, γεν. μιγάδ-ος κτλ.· ὁ, ἡ φυγάς, γεν. φυγάδ-ος κτλ.·ὁ, ἡ ἄπαις, γεν.ἄπαιδ-ος κτλ.· ὁ, ἡ πένης, γεν. πένητ-ος κτλ.·ὁ, ἡ ἡμιθνής, γεν. ἡμιθνῆτ-ος κτλ.· ὁ, ἡ ἀγνὼς (= άγνωστος ή αυτός που αγνοεί), γεν. ἀγνῶτ-ος κτλ.· ὁ, ἡ φιλόγελως, γεν.φιλογέλωτ-ος κτλ. (αλλά και κατά την αττική β΄ κλίση: ὁ, ἡ φιλόγελως, γεν.φιλόγελω, δοτ. φιλόγελῳ κτλ.).

_________________________________________

Βιβλιογραφία:

  1. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Αχιλλέως Α. Τζάρτζανου, Αθήναι 1967
  2. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Μιχ. Χ. Οικονόμου, ΟΕΔΒ
  3. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Νίκος Παππάς, Ελληνοεκδοτική
  4. Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (ΨΕΒ), Υπουργείο Παιδείας

  Δείτε: Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας