Υποτροφίες της κυβέρνησης της  Ελβετίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016Υποτροφίες της κυβέρνησης της Ελβετίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 72/2014/7-08-2014 Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Αθήνα οι αρμόδιες αρχές της Ελβετίας θα χορηγήσουν υποτροφίες για έρευνα σε υποψηφίους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τρία δακτυλογραφημένα αντίγραφα της αίτησής τους είτε στην Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα είτε στο FederalCommissionforScholarshipsforForeignStudents (FCS). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 31η Οκτωβρίου 2014.

Επιπλέον πληροφορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά μπορούν να αντληθούν  από την ιστοσελίδα του FCS: http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_ENG