Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον δήμο ΘεσσαλονίκηςΟρίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον δήμο Θεσσαλονίκης

Με απόφασή του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης όρισε τους πέντε νέους αντιδημάρχους του Δήμου Θεσσαλονίκης και τους αναπληρωτές τους. Αναλυτικά:

            “Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχων.
 2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 8 Αντιδήμαρχοι.
 5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆. Θ. ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 83000/2012 απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012 και ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013).

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θεσσαλονίκης, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι 28/02/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

 1. τον Αθανάσιο Παππά, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
 2. τον Χασδάι Καπόν, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης.
 3. την Καλυψώ Γούλα, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.
 4. την Έλλη Χρυσίδου, ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας.
 5. τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ως Αντιδήμαρχο Κινητοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών, Νεολαίας και Αθλητισμού.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του/της:

 • Αντιδημάρχου Αθ. Παππά τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κ. Ζέρβας.
 • Αντιδημάρχου Κ. Ζέρβα τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες  ασκεί η  Αντιδήμαρχος Ε. Χρυσίδου.
 • Αντιδημάρχου Κ. Γούλα τις καθ΄ ύλην  αρμοδιότητες ασκεί ο  Αντιδήμαρχος Χ. Καπόν.
 •  Αντιδημάρχου Χ. Καπόν τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αθ. Παππάς.
 • Αντιδημάρχου Ε. Χρυσίδου τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες  ασκεί η Αντιδήμαρχος Κ. Γούλα.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Καλυψώ Γούλα.

∆. Αναθέτει την κατά νόμο αναπλήρωση αυτού, στα καθήκοντά του ως Ληξιάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, στον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα και όταν αυτός απουσιάζει στην Αντιδήμαρχο Καλυψώ Γούλα.

Ε. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.