«Ιστορία της αλώσεως της Θεσσαλονίκης υπό των Νορμανδών»

Συγγραφέας: Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευστάθιος

Εὐσταθίου τοῦ Θεσσαλονίκης συγγραφὴ τῆς κατ’ αὐτὴν ἁλώσεως

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonnae, Impensis ed. Weberi, MDCCCXLII

Εὐσταθίου τοῦ Θεσσαλονίκης συγγραφὴ τῆς εἴθε ὑστέρας κατ’ αὐτὴν ἁλώσεως, ἠρρωστημένης μὲν ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν Κομνηνὸν Ἀνδρόνικον δυσδαίμονος βασιλείας καχεξίας λόγῳ, ἣν ἐκεῖνος φαῦλα διαιτῶν κατὰ τῆς οἰκουμένης πολλὴν ἐκ μακροῦ ἤθροιζε, ταχὺ δὲ πάνυ τεθεραπευμένης ὑπὸ τοῦ ἐλευθερωτοῦ μεγάλου βασιλέως Ἰσαακίου τοῦ Ἀγγέλου, διαδεξαμένου ἐκεῖνον εὐδαιμόνως καὶ εὐτυχῶς τῷ κόσμῳ προνοίᾳ καὶ εὐμενείᾳ θεοῦ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας τοῦ ἁλῶναι τὴν πόλιν, ἐν τῷ χρήσασθαι ὀξυχειρίᾳ ἔργων, ὡς δέον μάλιστα ἦν, ἧς αὐτῷ θεὸς συνεφήψατο, καθὰ λόγος ἕτερος καιρὸν εὑρηκὼς περιηγήσεται.

Κατεβάστε το βιβλίο:

«Ιστορία της αλώσεως της Θεσσαλονίκης υπό των Νορμανδών»

Το ψηφιακό βιβλίο διανέμεται δωρεάν

* Χρησιμοποιήθηκε υλικό από τη Βικιθηκη, άδεια χρήσης: Creative Commons.