Α’ Κλίση Ουσιαστικών – Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Του Άρη Ιωαννίδη

Α΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Τι ονόματα περιλαμβάνονται στην α΄ κλίση της αρχαίας ελληνικής;

Η  α’ κλίση περιλαμβάνει ονόματα αρσενικά και θηλυκά.

Ποιες οι καταλήξεις των ονομάτων της α’ κλίσης;

Τα  ασυναίρετα αρσενικά έχουν κατάληξη σε -ης, π.χ. ποιητής  και σε  -ας, π.χ. νεανίας, ενώ τα συνηρημένα σε- ῆς, π.χ. Ἑρμῆς

Τα  ασυναίρετα θηλυκά έχουν κατάληξη σε  , π.χ. τιμή  και σε

, π.χ.  γλῶσσα, ενώ τα συνηρημένα σε -ᾶ και  σε -ῆ, π.χ.  ἡ μνᾶ ,  ἡ συκῆ

Πώς κλίνονται;

  Αρσενικό                            Θηλυκό                     Αρσ-Θηλ. (κοινές καταλήξεις)
ον.-ᾱς-ης-ᾱ-ᾰ-αι
γεν.-ου-ου-ᾱς-ᾱς ή -ης-ης-ων
δοτ.-ᾳ-ῃ-ᾳ-ᾳ ή ῃ– ῃ-αις
αιτ.-ᾱν-ην-ᾱν-ᾰν-ην-ᾱς
κλ.-ᾱ-η (ἢ -ᾰ)-ᾱ-ᾰ-αι

 

Ποιες είναι οι συναιρέσεις των πρωτόκλιτων συνηρημένων ουσιαστικών;

Οι συναιρέσεις έχουν ως εξής: ε+α=η, ε+ου=ου, ε+ᾳ=ῃ, ε+αι=αι, ε+ω=ω, α+α=α, α+αι=αι, α+ω=ω

Προσοχή: Τα πρωτόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά διατηρούν  και μετά τη συναίρεση τις καταλήξεις των ασυναίρετων τύπων. Εξαίρεση αποτελεί  το εα στον ενικό που το συναιρούν σε η : ὁἙρμέας -Ἑρμῆς  κ.λπ., αλλά τοὺς Ἑρμέας-Ἑρμᾶς. Επίσης, είναι περισπώμενα σε όλες τις πτώσεις. Εξαιρείται το ουσιαστικό βορέας που έχει διπλούς τύπους και συνηρημένους και ασυναίρετους. Όταν όμως είναι συνηρημένο έχει διπλό -ρ-: ὁ βορρᾶς, ενώ ασυναίρετο έχει ένα -ρ-: βορέας. Έχει δε μόνο ενικό αριθμό. Επίσης μόνο ενικό έχει το θηλυκό συνηρημένο: γῆ.

Ενικός αριθμός
(θ. Ἑρμεα-, Ἑρμη-)(θ. μναα-, μνα-)(θ. γαλέα-, γαλή-)  
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

τοῦ
τῷ
τὸν
Ἑρμῆς
Ἑρμοῦ
Ἑρμῇ
Ἑρμῆν
Ἑρμῆ

τῆς
τῇ
τὴν
μνᾶ
μνᾶς
μνᾷ
μνᾶν
μνᾶ

τῆς
τῇ
τὴν
γαλῆ
γαλῆς
γαλῇ
γαλῆν
γαλῆ

 

 
Πληθυντικός αριθμός
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς
Ἑρμαῖ
Ἑρμῶν
Ἑρμαῖς
Ἑρμᾶς
Ἑρμαῖ
αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς
μναῖ
μνῶν
μναῖς
μνᾶς
μναῖ
αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς
γαλαῖ
γαλῶν
γαλαῖς
γαλᾶς
γαλαῖ

Ας δούμε κάποιους γενικούς κανόνες για την α’  κλίση:

 1. Στον πληθυντικό οι καταλήξεις αρσενικών και θηλυκών είναι ίδιες.
 2. Η κατάληξη –ας και στα δύο γένη και στους δύο αριθμούς είναι πάντα μακρόχρονη.
 3. Η γενική πληθυντικού – και στα αρσενικά και στα θηλυκά – τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει περισπωμένη. Εξαιρούνται και τονίζονται στην παραλήγουσα τα εξής: αἱ αἱτησίαι —> αἱτησίων, ὁ χρήστης —> χρήστων.
 4. Η κατάληξη των αρσενικών ενικού αριθμού είναι –ου.
 5. Από τα αρσενικά σε –ης έχουν τη κλητική ενικού σε -ᾰ και το α βραχύχρονο, όσα λήγουν σε: έχουν τη κλητική ενικού σε -ᾰ και το α βραχύχρονο, όσα λήγουν σε: -της, -άρχης, -πώλης, -τρίβης, -μέτρης, -ώνης, -λάτρης, τα εθνικά —> π.χ. ὁ Πέρσης —> (ὦ) Πέρσα
 6.  Το όνομα «δεσπότης» στην κλητική ενικού ανεβάζει τον τόνο: (ὦ) δέσποτα.
 7. ΄Εχουν τα δίχρονα φωνήεντα α, ι, υ βραχύχρονα όσα λήγουν σε: -ῠτης (προερχόμενα από ρήματα π.χ. λύτης ), -ῐδης (εὐπατρίδης ), -ᾰτης (ἁμαξηλάτης ), ενώ μακρόχρονα όσα λήγουν σε: -ῑτης (τεχνίτης), -ᾱτης (όσα δηλώνουν καταγωγή: Ἐλεάτης), -ῡτης (όσα δεν προέρχονται από ρήματα π.χ. πρεσβύτης)
 8. Τα θηλυκά που λήγουν σε –α:  όταν πριν από το -α υπάρχει φωνήεν ή ρ το -ᾱ λέγεται καθαρό, είναι μακρόχρονο και διατηρείται σ’ όλες τις πτώσεις. Εξαιρούνται και έχουν τo -α βραχύχρονο τα εξής: γαῖα / γραῖα, μαῖα / μυῖα / μοῖρα, πεῖρα / πρῷρα, σπεῖρα / σφαῖρα / σφῦρα και τα προπαροξύτονα: π.χ. ἡ εὐγένεια, ἡ ἀλήθεια, ἡ εὐσέβεια. Όταν, όμως, πριν από -α υπάρχει σύμφωνο, εκτός του ρ, το -ᾰ λέγεται μη καθαρό, είναι βραχύχρονο και μετατρέπεται στη γενική και δοτική ενικού σε –η, π.χ. ἡ γλῶσσα, τῆς γλώσσης, τῇ γλώσσῃ. Στην αιτιατική και την κλητική ενικού το -α είναι ό,τι και στην ονομαστική, π.χ. ἡ ἱέρειᾰ —> βραχύ —> άρα: τὴν ἱέρειᾰν / ὦ ἱέρειᾰ, ἡ σημαίᾱ —> μακρό —> άρα: τὴν σημαίαν / ὦ σημαία. Στη γενική πληθυντικού τονίζονται στη λήγουσα και παίρνουν περισπωμένη, π.χ. τῶν σφαιρῶν

Παραδείγματα αρσενικών σε -ας και σε -ης

θ. νεανιᾱθ. Ἀτρειδᾱθ.στρατιωτᾱθ. ποιητᾱ
Ενικός αριθμός
ον.νεανίαςἈτρείδηςστρατιώτηςποιητὴς
γεν.τοῦνεανίουἈτρείδουστρατιώτουποιητοῦ
δοτ.τῷνεανίἈτρείδστρατιώτῃποιητῇ
αιτ.τὸννεανίανἈτρείδηνστρατιώτηνποιητὴν
κλ.(ὦ)νεανίαἈτρείδηστρατιῶτποιητὰ
 Πληθυντικός αριθμός
ον.οἱνεανίαιἈτρεῖδαιστρατιῶταιποιηταὶ
γεν.τῶννεανιῶνἈτρειδῶνστρατιωτῶνποιητῶν
δοτ.τοῖςνεανίαιςἈτρείδαιςστρατιώταιςποιηταῖς
αιτ.τοὺςνεανίαςἈτρείδαςστρατιώταςποιητὰς
κλ.(ὦ)νεανίαιἈτρεῖδαιστρατιῶταιποιηταὶ

 

Παραδείγματα θηλυκών σε -ᾱ και -ᾰ (γεν. -ᾱς)

(θ. πολιτειᾱ) (θ. στρατιᾱ-) (θ. ἀληθειᾰ-)  (θ. σφαιρᾰ-)

Ενικός αριθμός
ον.πολιτείαστρατιὰἀλήθειᾱσφαίρᾰ
γεν.τῆςπολιτείαςστρατιᾶςἀληθείαςσφαίρᾱς
δοτ.τῇπολιτείᾳστρατιᾷἀληθείᾳσφαίρᾳ
αιτ.τὴνπολιτείανστρατιὰνἀλήθειᾰνσφαῖρᾰν
κλ.(ὦ)πολιτείαστρατιὰἀλήθειᾰσφαῖρᾰ
 Πληθυντικός αριθμός
ον.αἱπολιτεῖαιστρατιαὶἀλήθειαισφαῖραι
γεν.τῶνπολιτειῶνστρατιῶνἀληθειῶνσφαιρῶν
δοτ.ταῖςπολιτείαιςστρατιαῖςἀληθείαιςσφαίραις
αιτ.τὰςπολιτείαςστρατιὰςἀληθείαςσφαίρας
κλ.(ὦ)πολιτεῖαιστρατιαὶἀλήθειαισφαῖραι

 

Παραδείγματα θηλυκών σε ᾰ- (γεν. -ης)

(θ. τραπεζᾰ-) (θ. γλωσσᾰ-)

Ενικός αριθμόςΠληθυντικός αριθμός
ον.τράπεζγλῶσσᾰαἱτράπεζαιγλῶσσαι
γεν.τῆςτραπέζηςγλώσσηςτῶντραπεζῶνγλωσσῶν
δοτ.τῇτραπέζγλώσσῃταῖςτραπέζαιςγλώσσαις
αιτ.τὴντράπεζᾰνγλώσσᾰντὰςτραπέζαςγλώσσας
κλ.(ὦ)τράπεζγλώσσᾰ(ὦ)τράπεζαιγλῶσσαι

 

δ) Παραδείγματα θηλυκών σε –η

Ενικός αριθμόςΠληθυντικός αριθμός
ον.κώμητιμὴαἱκῶμαιτιμαὶ
γεν.τῆςκώμηςτιμῆςτῶνκωμῶντιμῶν
δοτ.τῇκώμτιμῇταῖς·κώμαιςτιμαῖς
αιτ.τὴνκώμηντιμὴντὰςκώμαςτιμὰς
κλ.(ὦ)κώμητιμὴ(ὦ)κῶμαιτιμαὶ

 (θ. κωμᾱ) (θ. τιμᾱ-)

_________________________________

Βιβλιογραφία:

 1. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Αχιλλέως Α. Τζάρτζανου, Αθήναι 1967
 2.  Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Μιχ. Χ. Οικονόμου, ΟΕΔΒ
 3. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Νίκος Παππάς, Ελληνοεκδοτική

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook