Έως και την Πέμπτη η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δ. ΘεσσαλονίκηςΈως και την Πέμπτη η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δ. Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, έως και την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014 οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εταιρίες) θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου υπενθυμίζουν ότι στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το ν. 4257/2014, βάσει του οποίου ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. η καταβολή τους προς το δήμο Θεσσαλονίκης από τους οφειλέτες γίνεται:

Α. Καταβολή οφειλών οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 ως εξής:
1. Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις -κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)- προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
2. Για οφειλές μέχρι 5.000€ ευρώ σε 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100€.
3. Για οφειλές από 5.000,01€ έως 10.000€ σε 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων.
4. Για οφειλές από 10.000,01€ έως 20.000€ σε 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
5. Για οφειλές από 20.000,01 € και πάνω σε 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 10% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Β. Εξαιρέσεις. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 14/4/2014 που δημοσιεύθηκε ο παρών νόμος. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα μισθώματα με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:
• Οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών και
• Οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.
Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Γ. Ύψος των δόσεων σε παλαιότερες οφειλές:
• Στο πλαίσιο της ρύθμισης εγκρίνεται η καταβολή των οφειλών προς τον δήμο, βεβαιωμένων και μη, που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009( ΦΕΚ 163 /4-9-2009 ) σε 24 μηνιαίες δόσεις το ανώτερο και για όσες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009. Καθεμία από τις παραπάνω μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150€.

Δ. Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων.
• Καθορίζεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης – αίτησης του οφειλέτη προς υπαγωγή στη ρύθμιση, με καταληκτική ημερομηνία στις 14/8/2014. Η δήλωση – αίτηση θα κατατίθεται για τις βεβαιωμένες οφειλές στο Γραφείο Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης και για τις μη Ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές (αναφέρονται στην παρ. 6γ του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014) στα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Προσόδων, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ε. Συνέπειες μη καταβολής μίας ή και περισσότερων δόσεων.
Καθορίζονται ως εξής:
• Καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης, με υπαιτιότητα του οφειλέτη έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με τις νόμιμες προσαυξήσεις 15%.
• Η μη καταβολή δύο δόσεων, με υπαιτιότητα του οφειλέτη επιφέρει την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

ΣΤ. Άλλες ρυθμίσεις:
• Η πράξη διακανονισμού θα υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο οφειλέτη, τον αρμόδιο υπάλληλο – συντάκτη, τον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
• Καθορίζει ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνεται με την υποβολή της δήλωσης – αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και την έκδοση της πράξης για τη ρύθμιση. Οι λοιπές δόσεις θα καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επόμενων μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα: 2313317586, 2313317561, 2313317568, 2313317571, 2313317569, 2313317566, 2313317621, 2313317583, 2313317570, 2313317564 (Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Ταμειακής του Δήμου Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Δημαρχείο).