Χρηματικό πρόστιμο 70.000 ευρώ σε εταιρεία «ενημέρωσης» (!) οφειλετών»Χρηματικό πρόστιμο 70.000 ευρώ σε εταιρεία «ενημέρωσης (!)) οφειλετών»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τη Γενική Γραμματεία  Καταναλωτή κατόπιν εκτεταμένης έρευνας και κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών» επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους  70.000 €  στην εταιρεία με την επωνυμία EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  για παραβάσεις του νόμου 3758/2009 περί εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4038/2012 και ισχύει. 

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν κυρώσεις κατόπιν διερεύνησης καταγγελιών καταναλωτών, από τις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις ως προς τη συχνότητα οχλήσεων, την επικοινωνία στο χώρο εργασίας, την επικοινωνία πριν την πάροδο δέκα ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή και την όχληση οικείων προσώπων.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας  για την «προστασία των καταναλωτών» (ν. 2251/94 και ν.3758/2009).

Σημειώνεται ότι κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.