Το νέο Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EuropeanTertiaryEducationRegister - ETER)Το νέο Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EuropeanTertiaryEducationRegister – ETER)

Το νέο Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EuropeanTertiaryEducationRegister – ETER) δημοσιεύει σήμερα τα πρώτα του αποτελέσματα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε τακτικά επικαιροποιούμενες πληροφορίες και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με 2673 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 36 ευρωπαϊκές χώρες, στα οποία φοιτούν πάνω από 16 εκατομμύρια σπουδαστές.

Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόκειται να αποτελέσει ανεκτίμητη πηγή πληροφόρησης τόσο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στο πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης του ευρωπαϊκού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης στο σύνολό του, όσο και για τα ίδια τα Ιδρύματα, προκειμένου αυτά να συγκρίνονται μεταξύ τους και να εντοπίζουν ευκαιρίες για συνεργασία στον τομέα της έρευνας ή εξειδίκευσης, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη διαφάνεια στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η εν λόγω βάση δεδομένων συμπληρώνει και άλλα δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις, όπως το U-Multirank και τις στατιστικές σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης (UNESCO-UIS/ΟΟΣΑ/Eurostat), ενώ αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο ETER: http://eter.joanneum.at/imdas-eter.