Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Πρόσβαση, Διατήρηση και ΑπασχολησιμότητΕκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Πρόσβαση, Διατήρηση και Απασχολησιμότητα

Η νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη «Ευρυδίκη», με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Πρόσβαση, Διατήρηση και Απασχολησιμότητα», παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να διευρύνουν την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, να αυξήσουν τον αριθμό των φοιτητών που παραμένουν και ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους, καθώς και για την καθοδήγηση των αποφοίτων κατά την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος πάνω από 30 χώρες –όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες), καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία και η Τουρκία. 

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου «Ευρυδίκη»: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php.