Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. ΑθήναςΝέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων ενέκρινε, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Νευρολογικά Νοσήματα – Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον τομέα «Νευρολογικά νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Νοσηλευτικής, καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Δείτε όλες τις πληροφορίες: εδώ

*Πηγή εγγράφου: Πρόγραμμα Διαύγεια του Yπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης