Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ: κριτήρια επιλογής και μοριοδότησηςΑποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης

Δείτε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 89/2014 (Α’ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 απόφασης (Β΄ 1618) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ

*Πηγή εγγράφου: Πρόγραμμα Διαύγεια του Yπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης