«Επιτροπή Παιδείας, Αθήνα 26 – 27 Ιουνίου 2014» στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας«Επιτροπή Παιδείας (EducationCommittee), Αθήνα 26 – 27 Ιουνίου 2014» στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει στις 26 – 27 Ιουνίου 2014 την Επιτροπή Παιδείας (EducationCommittee), στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έργο της Επιτροπής Παιδείας είναι η προετοιμασία των κειμένων που υιοθετούνται από τους Υπουργούς Παιδείας και ο καθορισμός ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα θέματα παιδείας.

Βασικά σημεία των εργασιών της Επιτροπής Παιδείας στην Αθήνα είναι η παρουσίαση και συζήτηση των συμπερασμάτων από τις τρεις συναντήσεις των Γενικών Διευθυντών για τη σχολική, επαγγελματική και ανώτατη εκπαίδευση αντιστοίχως, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συζήτηση για τις εργασίες των Ομάδων ΕΤ2020 και ο προγραμματισμός της επόμενης Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.