Εγκύκλιος για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2014Εγκύκλιος για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιο για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α1. ∆ιαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού ∆ελτίου (Μ.∆.).

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.∆. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 18 Ιουνίου και µετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Στη συνέχεια και µετά τις 24 Ιουνίου θα µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν το Μ.∆. σε συγκεκριµένη προθεσµία: αρχικά κάνοντας κάποιες προσωρινές προτιµήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση) και τελικά την οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση) µετά την ανακοίνωση των βαθµών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Μέσα στην προθεσµία, εφόσον κάποιος υποψήφιος µετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.∆., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιηµένο Μ.∆. και υποβάλλει εκ νέου Μ.∆. (βλ. παρ. ∆2).

Α2. Προθεσµία υποβολής Μηχανογραφικού ∆ελτίου. 

Από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη ∆ευτέρα 14-7-2014, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό ∆ελτίο (Μ.∆.). Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα µπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.∆. Από τις 24-6-2014 οι υποψήφιοι θα µπορούν να κάνουν µόνο πρόχειρο Μ.∆. (Προσωρινή Αποθήκευση) και µετά την ανακοίνωση των βαθµών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, θα µπορούν να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του Μ.∆.

Α3. Στάδια υποβολής Μηχανογραφικού ∆ελτίου.

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Εκεί µπορούν να βρουν τον αριθµό εισακτέων, βάσεις παλιότερων ετών, συχνές ερωτήσεις, το έντυπο Μ.∆. µε τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.∆. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.∆., βλέπουν προσυµπληρωµένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τµήµατα, ταξινοµηµένα ανά πεδίο (για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄) ή ανά τοµέα (για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ-Α΄). Αφού κάνουν µια πρώτη επιλογή µε κάποιες προτιµήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν Προσωρινή Αποθήκευση. Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης µπορούν να την κάνουν όσες φορές θέλουν, µέχρι να νιώσουν έτοιµοι. Στην τελική τους επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήµατα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιµήσεις τους και θα φτάσουν στο τελικό βήµα της Οριστικοποίησης, µετά την ανακοίνωση των βαθµών. Μετά την Οριστικοποίηση, που πρέπει να γίνει µέσα στην προθεσµία, οι υποψήφιοι δεν µπορούν να αλλάξουν το Μ.∆. (πλην εξαίρεσης παρ. ∆2) Με την Οριστικοποίηση, το Μ.∆. αποκτά πλέον αριθµό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και πρέπει αυτό το  οριστικοποιηµένο Μ.∆. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική εφαρµογή µε ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήµατα του υποψηφίου. Για τη διαδικασία και την υποβολή του Μ.∆., οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα παρέχουν υποστήριξη στους υποψηφίους και θα διατίθεται κάποιος υπολογιστής του σχολείου, αν αυτό ζητηθεί.

Κατεβάστε την εγκύκλιο:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή εγγράφου: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας