Εκπαιδευτικές άδειες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το 2014-2015Εκπαιδευτικές άδειες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το 2014-2015

Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4210/2013 στο ΦΕΚ 254 τ. Α’ στις 21 Νοεμβρίου 2013 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, αναστέλλονται μέχρι τις 31-12-2014 οι χορηγήσεις και οι παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, του άρθρου 58 του Υ.Κ. για τη συμμετοχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η αναστολή περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που έχουν λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.( σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. )

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ