Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών για την Ανώτατη ΕκπαίδευσηΣυνάντηση των Γενικών Διευθυντών για την Ανώτατη Εκπαίδευση (DirectorsGeneralforHigherEducation) στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει τη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών για την Ανώτατη Εκπαίδευση (DirectorsGeneralforHigherEducation), στις 20 – 21 Μαΐου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στη συνάντηση αυτή συμμετέχουν Πρυτάνεις και Γενικοί Διευθυντές Ανώτατης Εκπαίδευσης από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων με εξειδίκευση στα θέματα αυτά, καθώς και οργανισμοί όπως το EURASHE, το Eurydice, το EuropeanUniversityAssociation και το EuropeanStudents’ Union.

Τα κύρια σημεία των εργασιών της συνάντησης συνοψίζονται ως ακολούθως:

Η Ελλάδα, η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Πολωνία, η Ιρλανδία και η Λετονία θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους από τις μεταρρυθμίσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές στα ΑΕΙ της χώρας τους

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρότερες ομάδες εργασίας προκειμένου να συζητηθούν τα εξής:

– Οι στόχοι των μεταρρυθμίσεων στο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης μιας χώρας

– Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου μεταρρύθμισης για την κάθε χώρα με βάση τις εθνικές δομές και πολιτικές

– Οι διαδικασίες που μπορούν να ενθαρρύνουν τις μεταρρυθμίσεις σε μια χώρα

Θα συζητηθούν τα μέσα βελτίωσης της συνεργασίας σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, η ΕΕ θα παρουσιάσει την τριετή της έκθεση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στα ευρωπαϊκά ΑΕΙ και τη διαβούλευση για τις δεξιότητες και τα προσόντα στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης