Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Στήριξης ΕπιχειρηματικότηταςΕγκαινιάστηκε το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 7 Μαΐου, από την Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ICAP κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος.

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κεντρικό μηχανισμό προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, ο οποίος θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα, καθώς και στους υποψήφιους επενδυτές, με την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, θα υποστηρίξει τον δήμο τόσο στη χάραξη στρατηγικής όσο και στον συντονισμό του συνόλου των ενεργειών και δράσεων του στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο έργων και δράσεων που υλοποιεί ο δήμος-το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Έργο Αθήνα»-το οποίο έχει ως στόχο την ανάδειξη της πρωτεύουσας ως πόλο προσέλκυσης επιχειρηματικότητας και γι’ αυτό χρηματοδοτεί δομές ανάπτυξης μέσω σημαντικών φορέων όπως, ο ΣΕΒ, το Οικονομικό και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με πάνω από 27 εκ. ευρώ.

Το έργο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας , το οποίο πραγματοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη και για λογαριασμό της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, δομείται σε τρεις βασικούς άξονες:

(α) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις της Αθήνας σε μια σειρά θεμάτων τα οποία περιλαμβάνουν: υποστήριξη στην ανάπτυξη, αξιολόγηση, βελτίωση και εφαρμογή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, παροχή πληροφόρησης σχετικά με της συνθήκες και εξελίξεις της αγοράς, και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων, ευέλικτη κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και διάχυσης καλών πρακτικών, υποστήριξη ενεργειών εξωστρέφειας με έμφαση στις εξαγωγές, μέσω της παροχής ενημέρωσης και πληροφόρησης για το οικονομικό, επιχειρηματικό και γενικότερο περιβάλλον στις συγκεκριμένες αγορές-στόχους, αλλά και την βοήθεια στην αποτελεσματικότερη διείσδυση στις αγορές αυτές υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργασιών και δράσεων δικτύωσης.

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιείται και προσδιορισμός των αναγκών.

(β) υποστήριξη επενδυτών εξωτερικού προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στο δήμο Αθηναίων, με στόχευση σε σημαντικές αγορές. Στους υποψήφιους επενδυτές θα παρέχεται: ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος και υποστήριξη σε μορφή συγκέντρωσης της πληροφορίας, πληροφόρηση για τις συνθήκες της τοπικής αγοράς και τις δυνατότητες που παρέχονται, διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέκλυση διεθνών επενδύσεων,

(γ) υποστήριξη του δήμου στην κατάρτιση, τεκμηρίωση και εφαρμογή της στρατηγικής του για την Επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονείται μια σειρά μελετών-ερευνών προκειμένου να αποτυπώνονται οι εξελίξεις, οι συνθήκες και οι τάσεις στο δήμο της Αθήνας. Παράλληλα, θα λειτουργήσει Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας το οποίο θα συμβουλεύει τον δήμο στη χάραξη στρατηγικής με την συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.

Όλες δραστηριότητες του Κέντρου θα υποστηρίζονται από μια βάση επικαιροποιημένων πρωτογενών και δευτερογενών επιχειρηματικών δεδομένων, η οποία θα παρέχει υλικό για την παρακολούθηση των εξελίξεων της επιχειρηματικότητας στην περιοχή του δήμου Αθηναίων. Υποστηρίζεται με 15 εξειδικευμένους συμβούλους σε επιχειρηματική ανάπτυξη, ανάπτυξη εξωστρέφειας και προσέλκυση επενδύσεων. 

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας λειτουργεί 9.00-17.00 από Δευτέρα-Παρασκευή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211-1077600, email:[email protected]

Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ. Ανάδοχος εταιρεία για την δημιουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων είναι η ICAP Group of Companies.