Συνάντηση διαβούλευσης µε θέµα «Επενδύοντας στα παιδιά» 9 Μαΐου 2014 Συνάντηση διαβούλευσης µε θέµα «Επενδύοντας στα παιδιά» 9 Μαΐου 2014 

H οικονοµική κρίση απειλεί όλο και περισσότερο τα παιδιά και την άσκηση των δικαιωµάτων τους, όπως έχει επισηµάνει επανειληµµένα ο Συνήγορος του Πολίτη σε εκθέσεις και δηµόσια κείµενά του. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παιδική φτώχεια και ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισµού έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα από 28.7% το 2010 στο 35.4% το 2012. Για τους λόγους αυτούς, και στο πλαίσιο των ενεργειών προάσπισης και προαγωγής των δικαιωµάτων του παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη, σε συνεργασία και µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Eurochild, διοργανώνει την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ι. Κρανιδιώτης» Συνάντηση ∆ιαβούλευσης µε θέµα «Επενδύοντας στα παιδιά: Μια πρόκληση για την Ευρώπη του 21ου αιώνα».

Η εκδήλωση, που έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά την υλοποίηση της Σύστασης της Ε.Ε. “Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της µειονεξίας” (C(2013)778, 20/2/2013). Η Σύσταση συνδέει την εξασφάλιση πόρων και ποιοτικών υπηρεσιών για τα παιδιά µε την εργασιακή ένταξη των γονέων, την κατάρτισή τους και την καταπολέµηση της φτώχειας. Επίσης θέτει το δικαίωµα των παιδιών να συµµετέχουν σε δραστηριότητες και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τα αφορούν. Είναι η πρώτη φορά που η Σύσταση αυτή συζητείται στην Ελλάδα και συνδυάζεται µε την επικείµενη δηµοσίευση της πρώτης Έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή της.

Στην εκδήλωση θα συµµετέχουν:

– Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Eurochild, του Οργανισµού Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (FRA), της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας για τη Σύσταση και ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου εµπειρογνωµόνων για θέµατα κοινωνικής ένταξης

– Οι Γενικές Γραµµατείς Πρόνοιας και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, εµπειρογνώµονας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών σε θέµατα κοινωνικής ένταξης και εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ικτύου για την Καταπολέµηση της Φτώχειας

– Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού (από Σκωτία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα)

– Στελέχη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

– Έφηβοι σύµβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται να διοργανωθούν συζητήσεις στις παρακάτω θεµατικές ενότητες:

• Ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργανισµών στην υποστήριξη υλοποίησης της Σύστασης και την προστασία και προαγωγή των δικαιωµάτων των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

• Η προαγωγή των αρχών της Σύστασης σε εθνικό επίπεδο αξιοποιώντας και τους ευρωπαϊκούς διαρθρωτικούς πόρους

• Οι εµπειρίες και διαπιστώσεις των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού

• Η ανάπτυξη µιας συλλογικής πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση της υλοποίησης της Σύστασης στην Ελλάδα.

Πληροφορίες για το πρόγραµµα και τους οµιλητές στην ειδική ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη www.0-18.gr/investing-gr. Εκπρόσωποι φορέων και εµπειρογνώµονες µε αντικείµενο τα δικαιώµατα του παιδιού, οι οποίοι επιθυµούν να συµµ ετέχουν στη Συνάντηση, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή µέσω της παραπάνω ιστοσελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τµήµα Επικοινωνίας:

Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887, Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625,

Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ. 2131306604