Ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη ΝεολαίαςΞεκίνησε στη Θεσσαλονίκη η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας

Ξεκίνησαν σήμερα, 10 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νεολαίας, στην οποία συμμετέχουν φορείς από όλη την Ευρώπη. Στόχος της Διάσκεψης, η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις δράσεις της, για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

__________________________

Η Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, φιλοξενεί την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη από τις 10 έως τις 12 Μαρτίου 2014. Η Διάσκεψη αυτή, πραγματικό ορόσημο της διαδικασίας του διαρθρωμένου διαλόγου, θα υπογραμμίσει τον κύριο στόχο της Ελληνικής Προεδρίας σε θέματα νεολαίας: την κοινωνική ένταξη των νέων, με σαφή έμφαση στην επιχειρηματικότητα των νέων.

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας θα συγκεντρώσει περίπου 250 συμμετέχοντες από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες, δύο αντιπροσώπους νέων και υπουργείων που είναι αρμόδια για θέματα Νεολαίας, καθώς και από διεθνείς ΜΚΟ , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Θα συζητήσουν από κοινού τις διάφορες πτυχές της κοινωνικής ένταξης , όπως η ποιότητα της εκπαίδευσης , οι ποιοτικές θέσεις εργασίας, η ενεργός ένταξη, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και η επιχειρηματικότητα των νέων, με βάση τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και συζητήσεων μεταξύ των νέων και των φορέων χάραξης πολιτικής που διεξάγονται σε 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις εκθέσεις που υποβάλλονται από διάφορους διεθνείς ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των νέων.

Η Διάσκεψη, η οποία έπεται της Ιρλανδικής και της Λιθουανικής Προεδρίας, είναι η τελευταία στο Τρίο Προεδρίας, η οποία έχει επικεντρωθεί στην κοινωνική ένταξη των νέων.