«Σχεδιάζοντας την Ελλάδα της Καινοτομίας 2020»: Το νέο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας «Σχεδιάζοντας την Ελλάδα της Καινοτομίας 2020»: Το νέο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας 

Παρουσιάζεται σήμερα, στις 12.00, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρήστου Βασιλάκου, η σύνθεση του νέου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ). 

Στο νέο ΕΣΕΤ μετέχουν καταξιωμένοι και αναγνωρισμένοι επιστήμονες από τον ελληνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, με σημαντική και πολυσχιδή εμπειρία. 

Προσβλέποντας στην Ελλάδα της Καινοτομίας του 2020, διαμορφώνεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, χωρίς συνοριακούς, εδαφικούς και άλλους περιορισμούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού ούτως ώστε να εναρμονιστεί με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ο πρωταρχικός στόχος που επιδιώκεται με μια τέτοια πολιτική είναι η αύξηση των επιδόσεων, η ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, η εδραίωση της καινοτομίας και η αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας ως χώρου διεξαγωγής ερευνών, ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων λύσεων προκειμένου να επανέλθει στην οδό της οικονομικής ανάπτυξης.

Προς την κατεύθυνση της καινοτόμου Ελλάδας του 2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας υλοποιεί κατά τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ελληνική Προεδρία στους τομείς της Έρευνας και του Διαστήματος όπως το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Ηorizon 2020».