Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: κληροδότημα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ»Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: κληροδότημα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ»

Αποφασίστηκε η προκήρυξη διαγωνισμού σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ» για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, σε πτυχιούχο του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που κατάγεται από την Αθήνα.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών στην αλλοδαπή είναι πολύ καλή.

Το ποσό της υποτροφίας είναι εξακόσια (600) ΕΥΡΩ το μήνα. Η υποτροφία αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 28 Μαϊου 2014 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά Εκπαιδευτήρια και από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940.

Ειδικότερα:

Οι υποψήφιοι εξετάζονται:

α) στην «Έκθεση» γραπτά.

β) σε ένα ακόμα μάθημα, γραπτά, που έχει ορίσει για το κάθε Τμήμα του το Πάντειο Πανεπιστήμιο ως εξής:

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο μάθημα «Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων».

2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο μάθημα «Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική και τους Διεθνείς Θεσμούς», εξ. Α΄.

3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο μάθημα «Κοινωνιολογία των Μέσων».

4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης στο μάθημα «Δημόσια Οικονομική».

5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο μάθημα «Περιφερειακός Προγραμματισμός».

6) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο μάθημα «Αρχές Κοινωνιολογίας Ι».

7) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο μάθημα «Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική».

8) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο μάθημα «Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία».

9) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψυχολογίας στο μάθημα «Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία».

Η ύλη των προς εξέταση μαθημάτων βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0-20. Επιτυχών θεωρείται εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. Ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων. Αναθεώρηση γραπτών δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 25η Φεβρουαρίου 2014 και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. μέχρι και τις 7 Μαϊου 2014 ημέρα Τετάρτη:

1)Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ένα από τα εξής γραφεία:

–Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-15.00. ή

–Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0103, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 09.00-15.00.

2)Να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί.

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν, η χώρα στην οποία θα μεταβούν, το Ίδρυμα στο οποίο θα σπουδάσουν, οι σπουδές που θα κάνουν, ο τόπος καταγωγής, η διεύθυνση κατοικίας τους, το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει:

α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι:

ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον:

ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του) ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου,

ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

3.Επικυρωμένο αντίγραφο του Πτυχίου του υποψηφίου, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς» (Πολύ Καλά).

4.Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

5Α.Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εξακολουθούν να φοιτούν σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής:

i.Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο, καθώς και

ii.επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης επικυρωμένη επίσης από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ή από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

5Β. Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο):

i.Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ.Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π ) καθώς και

ii.επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης επικυρωμένη επίσης από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ.και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β.δ. της 5-9-1940, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Οι υποψήφιοι, που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν στην Εξεταστική Επιτροπή μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού, ακόμη και πριν την έναρξή του.

Το κείμενο της Προκήρυξης να καταχωρισθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/ Υποτροφίες-Κληροδοτήματα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.