Διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας  σε επίπεδο σχολικής μονάδαςΔιαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας  σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Σε επίπεδο διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας είναι σημαντική η έγκαιρη διαπίστωση τους, ώστε να είναι δυνατή μια παιδαγωγική παρέμβαση και να αποτρέπεται η κλιμάκωση του φαινομένου. 

Ι. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο κάθε σχολική μονάδα να διαμορφώνει από την αρχή της σχολικής χρονιάς, με τη συμβολή και σύμπραξη όλων των συμμετεχόντων (Σύλλογο Διδασκόντων, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, μαθητές/ Μαθητικά Συμβούλια κ.λπ.) και σε συνεργασία με τον Συντονιστή Σχολικών Δράσεων, ένα ορισμένο πλαίσιο διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

ΙΙ. Γενικότερα, σε περιπτώσεις που συμπεριφορές μαθητών προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς, είναι απαραίτητο να ζητείται η συνδρομή τόσο των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, των Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης όσο και των Συντονιστών Δράσεων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να ενημερώνουν τη Συντονιστική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου, αν πρόκειται για περιστατικά αυξημένης βαρύτητας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιδιώκεται, να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η συνεργασία των σχολικών μονάδων με τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Σχολικών Δραστηριοτήτων, με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων, τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. καθώς επίσης με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας και τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και φορείς/ οργανισμούς όπως ενδεικτικά ο Συνήγορος του Παιδιού, η ΕΨΥΠΕ, το Χαμόγελο του Παιδιού κ.ά.

* Απόσπασμα από την εγκύκλιο «Πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού».