Ο ρόλος της σχολικής κοινότητας στην πρόληψη περιστατικών βίαςΟ ρόλος της σχολικής κοινότητας στην πρόληψη περιστατικών βίας

Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να διαμορφώσουν συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των μαθητών στο χώρο του σχολείου, συνεργάζονται και υποστηρίζονται στο έργο τους –εκτός των άλλων- από τους Συντονιστές Δράσεων Πρόληψης, με στόχο τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενδοσχολικών δράσεων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις εκάστοτε σχολικής μονάδας.

Βασική επιδίωξη κάθε Σχολικής Μονάδας θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων δράσεων και εργαλείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και των τοπικών υποστηρικτικών δικτύων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Απώτερος στόχος είναι η διαπαιδαγώγηση των μαθητών πάνω στους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι θα προστατεύουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και στάση απέναντι σε οποιασδήποτε μορφή βίαιης συμπεριφοράς και η συμμετοχή τους στην αναζήτηση ειρηνικής επίλυσης διαφορών στο χώρο του σχολείου. Τα περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού, εφόσον οι ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένου περιστατικού το επιτρέπουν, κρίνεται σκόπιμο να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Για το λόγο αυτό, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος για θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού ανά σχολική μονάδα.

* Απόσπασμα από την εγκύκλιο «Πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού».