Διαγωνισμός ανάδειξης έξι υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ»Διαγωνισμός ανάδειξης έξι υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ»

Δελτίο τύπου: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης έξι (6) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ», που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος  «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ» για το διορισμό:

α) Τεσσάρων (4) υποτρόφων φοιτητών Πανεπιστημίων της χώρας, αποφοίτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μονίμων κατοίκων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

β) Δύο (2) υποτρόφων φοιτητριών Πανεπιστημίων της χώρας, αποφοίτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μονίμων κατοίκων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά Εκπαιδευτήρια και από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940.

Ειδικότερα:

Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται ως εξής:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των Πανεπιστημίων που εισήχθησαν:

Α) Με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, εξετάζονται γραπτά στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και σ’ ένα ακόμα μάθημα, στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου  του σχολικού έτους 2011-2012 ως ακολούθως:

α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσοι/ες προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.

β) Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσοι/ες προέρχονται από τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση.

γ) Στη Φυσική ΙΙ, όσοι/ες προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο.

Β) Στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων εξετάζονται στην εκτέλεση Εικαστικού Έργου από πρότυπο και στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση) στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου  του σχολικού έτους 2011-2012.

 Γ) Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική,  σύμφωνα με δήλωσή τους και στην Νεοελληνική Γλώσσα (΄Εκφραση –Έκθεση) στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου  του σχολικού έτους 2011-2012.         

Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0-20. Επιτυχών θεωρείται εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά κατηγορία, διενεργείται δημόσια κλήρωση. Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή έγγραφης ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων. Αναθεώρηση  γραπτών  δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Το ποσό της υποτροφίας είναι εκατόν ογδόντα (180) Ευρώ το μήνα. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 και διαρκεί ως το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων στο Tμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και έχουν καλή επίδοση, δηλ. επιτυγχάνουν στα 2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται από  το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής που φοιτούν σε κάθε εξεταστική περίοδο, διαφορετικά η υποτροφία  διακόπτεται.

Σημειώνεται επιπλέον ότι, εάν ο υπότροφος δεν λάβει το πτυχίο του εντός έτους από της λήξεως των κανονικών του σπουδών, υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα της υποτροφίας, εκτός εάν για την μη λήψη του πτυχίου του συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι θα εκτιμηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Όσοι/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 19η Δεκεμβρίου 2013 και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. μέχρι και τις 06 Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη:

1) Να υποβάλλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ένα από τα παρακάτω γραφεία:

 –Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-15.00  ή

 –Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0104, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 09.00-15.00.

2) Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) Α.Παπανδρέου 37, Τ.Κ.151 80 Μαρούσι. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί.

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τμήμα ή η Σχολή των Πανεπιστημίων που φοιτούν, η Κατεύθυνση σπουδών που παρακολούθησαν στο Λύκειο και το αντίστοιχα εξεταζόμενο μάθημα, η ξένη γλώσσα στην οποία εξετάζονται (εφόσον αυτό απαιτείται), η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους,  το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει).   

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr.

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου/ας από την οποία θα προκύπτει:

     α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή του/της υποψηφίου/ας.

     β)η ηλικία του/της υποψηφίου/ας που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων.

3.Βεβαίωση Δήμου περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μόνιμος κάτοικος. 

4.Επικυρωμένο αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης του/της υποψηφίου/ας από σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά) και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», σύμφωνα με το οποίο έγινε η εγγραφή του/της στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτά.

5.Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Πανεπιστημίου ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο/η υποψήφιος/α.

6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του/της υποψηφίου/ας ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ.και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενες σπουδές προπτυχιακού επιπέδου) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr.

Επιπλέον  οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας  Γ)  δηλώνουν την  ξένη γλώσσα  στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν .

Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β.δ. της 5-9-1940,  αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.                            

Οι υποψήφιοι/ες, που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν στην Εξεταστική Επιτροπή έως και την ημέρα του διαγωνισμού, ακόμη και πριν την έναρξή του.