«Θησαυροί» της Εθνικής Βιβλιοθήκης: Γνωριμία με τις Ελληνικές Βιβλιοθήκες«Θησαυροί» της Εθνικής Βιβλιοθήκης: Γνωριμία με τις Ελληνικές Βιβλιοθήκες

Του Γιώργου Σκάθαρου

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας κατέχει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών χειρογράφων κωδίκων διεθνώς. Συγκεκριμένα, διαθέτει μια συλλογή από 4.500 περίπου χειρόγραφους κώδικες που χρονολογούνται από τον Θ΄έως τον ΙΘ΄αι., ιστορημένα ειλητάρια, παλίμψηστους κώδικες, χειρόγραφους κώδικες βυζαντινής μουσικής, καθώς και ξενόγλωσσους χειρόγραφους κώδικες (λατινικούς, αραβικούς, κ.λ.π.).

Επίσης, στις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης ανήκουν ποικίλες κατηγορίες ιστορικών εγγράφων: χρυσόβουλλα, πατριαρχικά σιγίλλια, δικαιοπρακτικά έγγραφα της εποχής της Τουρκοκρατίας, το Αρχείο των Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 αποτελούμενο από 25.000 φάκελους και 100.000 έγγραφα, διάφορα αρχεία προσωπικοτήτων (Διονυσίου Σολωμού, Ασωπίου, Σταύρου, Φιλήμονος, Ηπίτη, Διονυσίου Ρώμα, Δημητρίου Βικέλα, Άγγελου Σικελιανού κτλ.),αρχεία κοινοτήτων του εξωτερικού καθώς και το αρχείο του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου.

Τις συλλογές των Χειρογράφων και Ομοιοτύπων διαχειρίζεται το αντίστοιχο Τμήμα Χειρογράφων – Ομοιoτύπων της ΕΒΕ.  Ψηφιοποιημένα αντιπροσωπευτικά δείγματα της συλλογής μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Χειρογράφων – Ομοιoτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

______________________________________________

σσ Για την παρουσίαση χρησιμοποιήθηκε «υλικό» από τον δικτυακό τόπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος