Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστημίων του επιστημονικού δικτύου CERN–HERMESΠρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστημίων του επιστημονικού δικτύου CERN–HERMES

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστημίων του δικτύου CERN-HERMES στους τομείς των ιατρικών, βιολογικών και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ» με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενταχθούν πλήρως στο Πρόγραμμα υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων του CERN «Doctoral Student Programme».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά τις κανονιστικές διατάξεις και να υποβάλλουν αίτηση (καταληκτική ημερομηνία: 19/11/2013) στη σχετική ιστοσελίδα του CERN: http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme