Πρόσκληση σε Απογραφή των υπαλλήλων ΑΕΙ που εποπτεύονται από το ΥΠΑΙΘ  Πρόσκληση σε Απογραφή των υπαλλήλων ΑΕΙ που εποπτεύονται από το ΥΠΑΙΘ 

Καλούνται να απογραφούν οι υπάλληλοι των ΑΕΙ που εποπτεύονται από το ΥΠΑΙΘ. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Επείγον»: Οι υπάλληλοι ανά ίδρυμα που κατέχουν θέσεις σε κατηγορίες και κλάδους ή και ειδικότητες, ως ακολούθως, ορισμένες εκ των οποίων καταργούνται σύμφωνα με την αριθμ.135211/Β2/23-09-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2384), όπως ισχύει, προσκαλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτηση της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 16/10/2013 έως και τη Τρίτη 22/10/2013, να προβούν στην απογραφή τους στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στον ιστότοπο http://odysseas.it.minedu.gov.gr