Ενημέρωση για τους κύκλους επιλογής Α΄ Ημερησίου και Α΄ Εσπερινού ΕΠΑΛΕνημέρωση για τους κύκλους επιλογής Α΄ Ημερησίου και Α΄ Εσπερινού ΕΠΑΛ

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

  1. Όπου η Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές για τη δημιουργία Κύκλου Επιλογής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής με τουλάχιστον έξι (06) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  2. Όπου η Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές για τη λειτουργία Κύκλου Επιλογής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής τουλάχιστον με δέκα (10) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  3. Όπου η Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα Γενικής Παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές για τη λειτουργία Κύκλου Επιλογής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  4. Στα απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου Κύκλου Επιλογής.

Β. Προθεσμίες για την αλλαγή Κύκλου Επιλογής

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου επιλέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, τον Κύκλο Επιλογής τον οποίο επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η αλλαγή Κύκλου Επιλογής είναι η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Γ. Δικαίωμα αλλαγής Κύκλου Επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής

1. Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο παρακολουθεί έναν συγκεκριμένο Κύκλο Επιλογής σε σχολείο στο οποίο δε λειτουργεί ο Κύκλος αυτός, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας αλλαγής κατοικίας λόγω βεβαιωμένης αλλαγής εργασίας των γονέων, θανάτου, ασθενείας που θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, λόγω διαζυγίου ή σημειώνοντας και αποδεικνύοντας οικογενειακούς λόγους και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Α΄ τετραμήνου. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα στους Κύκλους Επιλογής που λειτουργούν στο σχολείο υποδοχής. Για τα μαθήματα ειδικοτήτων των Κύκλων Επιλογής για τα οποία δεν υπάρχει βαθμός Α΄ τετραμήνου, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81).

2. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) μαθητών της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένας συγκεκριμένος Κύκλος Επιλογής, σε σχολείο όπου ο ίδιος Κύκλος δε διδάσκεται, οι μαθητές αυτοί υποχρεούνται να επιλέξουν άλλον Κύκλο Επιλογής από τους διδασκόμενους Κύκλους στο δεύτερο σχολείο, ενώ επιπλέον ισχύουν κατά περίπτωση τα εξής:

α) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, τότε ο μαθητής αξιολογείται στα μαθήματα ειδικοτήτων του Κύκλου Επιλογής που θα παρακολουθήσει στο σχολείο στο οποίο θα μετεγγραφεί.

Β) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιολόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στα μαθήματα ειδικοτήτων του Κύκλου Επιλογής που επέλεξε ο μαθητής, τότε για την προφορική βαθμολογία εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81).

Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81).

Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσης Απόφασης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας