Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης: 2013 - 2014Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης: 2013 – 14

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες ΕΣΠΑ Πρώτου Κύκλου 2013-2014

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη “Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης”, – Οριζόντια Πράξη.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.

Δείτε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αξιολόγησης:

Λήψη αρχείου 

Προθεσμία: 12/9/2013, ώρα Ελλάδος 16:00

Πηγή: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών