200 Υποτροφίες Αριστείας στην Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Siemens από το ΙΚΥ 200 Υποτροφίες Αριστείας στην Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Siemens από το ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/71343/24-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1830/Β/26-7-2013)

ανακοινώνει

την προκήρυξη συνολικά εκατό (100) θέσεων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

την προκήρυξη πενήντα (50) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

την προκήρυξη πενήντα (50) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-1

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΣΤΕΡΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ   122512
 ΥΓΕΙΑ   122514
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   122512
ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ142512

 

 Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης

Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α’ και β’ κύκλου αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου από 8,00 και άνω

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 2 Σεπτεμβρίου 2013. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία)

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395, 397 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ

Πηγή: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών