Καταργήσεις θέσεων και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού: Η λίστα με τα ονόματαΚαταργήσεις θέσεων και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού: Η λίστα με τα ονόματα

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Διαπιστωτική πράξη κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ΄/23-7-2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.Α΄)»

 

Κατεβάστε το έγγραφο:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή: Πρόγραμμα διαύγεια

Άδεια χρήσης: Creative Commons