Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ΄ λυκείου: Κριτήριο αξιολόγησης

Κριτήριο αξιολόγησης: Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ΄ λυκείου 

Ομάδα Α

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές(Σ) και ποιες λάθος(Λ);

  • Ο Α΄ βαλκανικός πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά ήττα της Βουλγαρίας.
  • Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου έκλεισε τον Α΄ βαλκανικό πόλεμο.
  • Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης έγινε στα στη διάρκεια του Α΄ βαλκανικού πολέμου.
  • Με τους βαλκανικούς πολέμους η Ελλάδα σχεδόν διπλασίασε τα εδάφη της.
  • Ο Β΄ βαλκανικός ξέσπασε επειδή η Βουλγαρία δεν αποδέχτηκε το μοίρασμα των εδαφών που προέκυψε από τον Α΄ βαλκανικό.

25 μονάδες

2. Ποιες από τις παρακάτω δυνάμεις συμμετείχαν στον Β΄ βαλκανικό εναντίον της Βουλγαρίας; Να κυκλώσετε τις σωστές απαντήσεις:

Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Ιταλία, Ρωσία, Σερβία, Αλβανία, Οθωμανική αυτοκρατορία, Αυστρο-ουγγαρία, Ελλάδα.

10 μονάδες

3. Να αντιστοιχίσετε τις πληροφορίες της στήλης Α με αυτές της στήλης Β.

                                    Α                              Β
1.Τον α΄ βαλκανικό τον προκάλεσε  α. την Καβάλα

  β. τη Θεσσαλονίκη

  γ. το Μαυροβούνιο

  δ. τη Σερβία

  ε. τα Δωδεκάνησα

2.Η συνθήκη του Λονδίνου (Μάιος 1913) σιωπούσε για
3.Η Συνθήκη Βουκουρεστίου (Ιούλιος 1913) παραχωρούσε στην Ελλάδα
4.Έλληνες και Βούλγαροι ανταγωνίζονταν για
5.Πριν το β΄ βαλκανικό η Ελλάδα συμμάχησε με

 15 μονάδες

Ομάδα Β

4. Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά από τις λέξεις-φράσεις που ακολουθούν. Μια λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές.

 (εθνικός διχασμός, Βενιζέλος, Αλέξανδρος, Αντάντ, επίστρατοι, Εθνική Άμυνα, Κωνσταντίνος, Νοεμβριανά)

  •  Η άρνηση του ____________________ να δεχτεί την πρόταση του __________________να βγει η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της _____________________________ οδήγησε στον ___________________________.
  •  Οι υποστηρικτές του _________________ στη Θεσσαλονίκη σύστησαν οργάνωση με το όνομα ________________________________ ενώ στην Αθήνα οι υποστηρικτές του _______________________ σχημάτισαν ένα είδος πολιτοφυλακής που τα μέλη της λέγονταν ____________________.
  •  Η σύγκρουση γαλλικών δυνάμεων στον Πειραιά με τους ____________________ το 1916 έμεινε στην ιστορία με τον όρο _____________________.
  •  Το κίνημα της ________________________________ στη Θεσσαλονίκη τάχθηκε αμέσως στο πλευρό της _________________.
  •  Η παρέμβαση των Γάλλων οδήγησε τον ______________________ σε παραίτηση και αυτοεξορία και αντικατάστασή του από τον γιο του _______________________.

 25 μονάδες

5. Με βάση το απόσπασμα που ακολουθεί να απαντήσετε επιγραμματικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

Ποιοι λόγοι κατά τον Βενιζέλο φέρνουν το βασιλιά στο πλευρό των Γερμανών;

Με βάση το απόσπασμα εκτιμάτε ότι ο Βενιζέλος τασσόταν εναντίον της βασιλείας ή εναντίον του Κωνσταντίνου; Να τεκμηριώσετε από την πηγή την απάντησή σας.

Οµιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον αθηναϊκό λαό, 14 Αυγούστου 1916:

Συνιστώ προς υµάς να συγκροτήσετε ολιγοµελή αντιπροσωπείαν (…) η οποία, παρουσιαζοµένη προς την Α. Μεγαλειότητα, να είπη προς Αυτόν ταύτα περίπου:

Βασιλεύ!

Έγινες θύµα ανθρώπων, οι οποίοι (…) δεν εδίστασαν να καπηλευθούν την προς το Στέµµα ευλάβειαν και την προς το πρόσωπόν Σου αγάπην του Λαού (…).

Έγινες θύµα των στρατιωτικών συµβούλων Σου, οι οποίοι µε την στενότητα της στρατιωτικής των αντιλήψεως και µε τον πόθον της εγκαθιδρύσεως µιας απολυταρχίας, η οποία θα καθίστα αυτούς ουσιαστικώς κυρίους της καταστάσεως, σ’ έπεισαν ότι η Γερµανία θα εξέλθη νικήτρια εκ του Ευρωπαϊκού πολέµου.

Έγινες τέλος θύµα της ιδικής Σου φυσικής άλλως τε και ανθρωπίνης αδυναµίας. Συνειθισµένος να θαυµάζης παν ό,τι Γερµανικόν, εκπεπληγµένος ενώπιον της απαραµίλλου στρατιωτικής και άλλης παντοδαπής Γερµανικής οργανώσεως, δεν επίστευσες µόνον εις την Γερµανικήν νίκην, αλλά και ηυχήθης αυτήν, ελπίζων να δυνηθής µετ’ αυτήν να συγκεντρώσης εις χείρας Σου όλην την κυβερνητικήν εξουσίαν και να θέσης ουσιαστικώς κατά µέρος το ελεύθερον πολίτευµά µας.

Στ. Στεφάνου (επιµ.), Τα κείµενα του Ελευθερίου Βενιζέλου, τόµος Β

25 μονάδες

Επιμέλεια: φιλολογικό…Δράμα

Άδειες: Το εκπαιδευτικό υλικό δημοσιεύεται στο schooltime.gr αποκλειστικά για προσωπική χρήση.