Ιστορία Γ' Γυμνασίου: Επαναληπτικό διαγώνισμαΕπαναληπτικό διαγώνισμα, Ιστορία Γ’ Γυμνασίου

(Από τις πέντε ερωτήσεις της Α΄Ομάδας επιλέγετε τις τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)

Ομάδα Α΄

1. Να εξηγήσετε με δικά σας λόγια τους όρους: φυσικά δικαιώματα, κοινωνικό συμβόλαιο, Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, αλυτρωτισμός.

4 μονάδες

2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

  • α. Η ορθόδοξη εκκλησία ήταν εχθρική απέναντι στις ιδέες του Διαφωτισμού και αντίθετη στην επανάσταση.
  • β. Οι Φαναριώτες ήταν μορφωμένοι και κατέκτησαν υψηλές θέσεις στην κρατική μηχανή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
  • γ. Ο Ρουσό μίλησε πρώτος για τη διάκριση των εξουσιών.
  • δ. Το κίνημα του διαφωτισμού στηρίχτηκε σε μια νέα ισχυρή κοινωνική τάξη τους αστούς και στράφηκε εναντίον των αριστοκρατών.

3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα κατάλληλα της στήλης Β΄.

 

Α

α. Ελ. Βενιζέλος

 

β. Γ. Παπανδρέου

 

γ. Κωνσταντίνος Α΄

 

δ. Όθωνας

Β

1. Ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας.

 

2. Υποστήριξε επίσημα την ουδετερότητα στον Α΄  παγκόσμιο πόλεμο.

 

3. Πρωθυπουργός της πρώτης κυβέρνησης μετά  την απελευθέρωση της Αθήνας από τους  γερμανούς το 1944.

 

4. Τάχθηκε με το μέρος της Αντάντ στον Α΄  παγκόσμιο πόλεμο.

 

4. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες που οδήγησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;

4 μονάδες

5. Να βάλετε σε σωστή χρονολογική σειρά (χωρίς να αναφέρετε την ακριβή χρονολογία) τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα:

Ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, Β΄ βαλκανικός πόλεμος, επανάσταση στο Γουδί, συνθήκη Σεβρών, μικρασιατική εκστρατεία, Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, εθνικός διχασμός (σύγκρουση Βενιζέλου – Κων/νου), συνθήκη Λοζάνης.

4 μονάδες

(Από τις τέσσερις ερωτήσεις της Ομάδας Β΄ επιλέγετε δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)

Ομάδα Β΄

1. Αφού διαβάσετε το παράθεμα που ακολουθεί να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση:

Διακήρυξη της ανεξαρτησίας

Θεωρούμε ως αλήθειες αυταπόδεικτες ότι όλοι οι άνθρωποι πλάστηκαν ίσοι, ότι προικίστηκαν από το Δημιουργό τους με μερικά απαράγραπτα δικαιώματα, όπως αυτά της ζωής, της ελευθερίας και της αναζήτησης της ευτυχίας. Για να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα, καθιερώθηκαν οι κυβερνήσεις των ανθρώπων, αντλώντας τη δίκαιη εξουσία τους από τη συγκατάθεση των κυβερνομένων. Όποτε οποιαδήποτε μορφή διακυβέρνησης έρθει σε αντίθεση με αυτές τις αρχές, είναι δικαίωμα του λαού να την αλλάξει ή να την καταργήσει…

Προοίμιο της Διακήρυξης της 4ης Ιουλίου 1776

Ποια στοιχεία του κειμένου αποδεικνύουν ότι το κίνημα του διαφωτισμού επηρέασε την αμερικανική επανάσταση; Να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα σημεία και να τα συσχετίσετε με τις διακηρύξεις των διαφωτιστών.

4 μονάδες

2. Η παρακάτω εικόνα αναφέρεται στο μπλόκο της Κοκκινιάς στον Πειραιά. Α. Να την περιγράψετε και β. να εξηγήσετε το ρόλο των ταγμάτων ασφαλείας στη διάρκεια της κατοχής.

Ιστορία Γ' Γυμνασίου

4 μονάδες

3. Ποια ήταν η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση την περίοδο της τριπλής κατοχής 1941-1944 και ποιους στόχους είχε;

4 μονάδες

4. «Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί […] όπως η Διοίκησις της χώρας καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη απονέμεται ταχέως μετ’ αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας τους πολίτας […] και τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι, ώστε αφ’ ενός ο ελληνικός λαός ανακουφισθή εκ των επαχθών (βαριών) φόρων, οίτινες ασπλάχνως κατασπαταλώνται προς διατήρησιν πολυτελών και περιττών υπηρεσιών και υπαλλήλων και αφ’ ετέρου ν’ αυξηθώσιν αι δαπάναι δια την στρατιωτικήν της χώρας παρασκευήν (προετοιμασία)…»

Με βάση το προηγούμενο κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις:

α. Να παρουσιάσετε τις επιδιώξεις του Στρατιωτικού Συνδέσμου

β. Με ποιους τρόπους θα πετύχαινε η αναδιοργάνωση του στρατού σύμφωνα με το Στρατιωτικό Σύνδεσμο;

4 μονάδες

 

Πηγή: φιλολογικό…Δράμα

 

Άδειες: Το εκπαιδευτικό υλικό δημοσιεύεται στο schooltime.gr με την άδεια του δικτυακού τόπου «φιλολογικό…Δράμα».

 

 Σημείωση: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι μια ευγενική παραχώρηση στη σελίδα μας του δικτυακού τόπου «φιλολογικό…Δράμα». Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον υπεύθυνο λειτουργίας του, κ. Σωτήρη Γκαρμπούνη.