«Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη» του Δημήτρη Αινιάν. Σε ψηφιακό βιβλίο με ελεύθερη διανομή«Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη»

Συγγραφέας: Δημήτρης Αινιάν

 ψηφιακό βιβλίο με ελεύθερη διανομή

«Η σπουδαιοτάτη αυτή βιογραφία του Γεωργίου Καραϊσκάκη, γραφείσα παρ’ ανδρός όστις μετέσχε των δύο τελευταίων μεγάλων εκστρατειών του ηρωϊκού στρατάρχου και υπηρέτησεν υπ’ αυτόν ως έμπιστός του γραμματεύς και συμμαχητής, είναι η μόνη αυθεντική έκθεσις περί του βίου και των έργων του βαθυγνώμονος και γενναιοκάρδου Ρουμελιώτου, όστις υπήρξεν η πρώτη στρατιωτική μεγαλοφυία της νεωτέρας Ελλάδος. Το έργον του Δημητρίου Αινιάνος εχρησίμευσεν αργότερα ως η κυριωτέρα πηγή εις την γνωστήν βιογραφικήν μελέτην του ιστορικού Κ. Παπαρρηγοπούλου…»

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή pdf:

Λήψη Αρχείου

 

Η βιογραφία του Γεωργίου Καραϊσκάκη εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1834. Ο συγγραφέας, Δημήτρης Αινιάν, συμμετείχε στις δύο τελευταίες εκστρατείες του Στρατηγού και υπηρέτησε υπό τις διαταγές του ως έμπιστος γραμματέας και συμμαχητής. Η παρούσα έκδοση (1903) – συμπληρωμένη από τον Ι. Βλαχογιάννη – είναι η δεύτερη. 

Άδειες: Το ψηφιακό βιβλίο διανέμεται ελεύθερα και δωρεάν.

# Το αρχείο θα αντικατασταθεί με νέα έκδοση 465732