Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη: 

1.    Τις διατάξεις:

α) του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση     επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Γ) της αριθμ. 72227/Δ2/02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-07-2011)  Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ. Φ.361.22/4314/Δ1/14-01-2013 (ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/16-01-2013) Υ.Α. «τροποποίηση της αριθμ 72227/Δ2/ 02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-07-2011) Απόφασης, «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και ισχύει.

2.    Την με αριθμ. 122084/Δ4/25-10-2011 Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2546/Β/7-11-2011) «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» και   την με αριθμ. 66365/Δ4/13-6-2012 (ΦΕΚ 1968/Τβ/18-6-2012) «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων».

3.    Την με αριθμ. 50210/Δ1/04-05-2012, «Σύνδεση Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ) διαφορετικών βαθμίδων» απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

4.    Τις εισηγήσεις των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π.Σ. για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-14.

5.    Την  αριθμ.  2/2013 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Αποφασίζουμε

την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για τα σχολικό έτος 2013-2014 ως εξής:

Κατεβάστε το έγγραφο:

Λήψη Αρχείου

 

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας