ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

amo, amavi, amatum, amare

deleo, delevi, deletum, delēre

lego, legi, lectum, legĕre

audio, audivi, auditum, audire

 

DOWNLOAD

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Υπουργείου Παιδείας

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: Creative Commons