ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΑ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η σημασία που έχει η γνώση της Ιστορίας στη διαμόρφωση των αντιλήψεων
των ανθρώπων, καθώς και στη διατήρηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των λαών,
καθιστά το μάθημα της Ιστορίας εντελώς απαραίτητο σε όλα τα στάδια της
εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται συστηματικά από την
ίδρυση του κράτους μέχρι σήμερα… 

 

 

Κατεβάστε το αρχείο:

 

DOWNLOAD

 

 

 

Πηγή: Ψηφιακό σχολείο του Υπουργείου Παιδείας