Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥΗ αξιολόγηση της περίληψης κειμένου

Περιγραφή: Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων που συνεκτιμούνται στην τελική βαθμολόγηση της περίληψης κειμένου.

 

Λήψη Αρχείου

 

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο