Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου – Επαναληπτικές ασκήσεις στα ρήματα

Στα ρήματα των παρακάτω στηλών να κάνετε ό,τι σας ζητείται στις ασκήσεις που ακολουθούν:

Στήλη 1η Στήλη 2η
ἐλῶντα ἐπήροντο
ἑλόντα ἐπῄροντο
ὑπολειφθέντας ὑπισχνούμεθα
ὑπολαβόντι ἐρρυηκέναι
ἐκπλαγείς καθεστάναι
ἀφεστῶτας συμπρίαιο
ἀνέντας καταπλέοιτε
σκοπῶν διώμνυ
ἀποκτενοῦσα κατίδετε
συνειδώς προδέδωκας

 

1η: α) χ.α., β) Να κλιθούν οι μετοχές στο γένος και τον χρόνο που βρίσκονται.

2η: α) χ.α., β) ε.α. σε ενεστ και αόρ (στο γ΄εν. όπου ο τύπος απαρέμφατο ή μτχ)

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr