«Η περιπέτεια της Ανδρομέδας»

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet !» Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent.

Ερωτήσεις:

 1. Να γραφεί η μετάφραση.
 2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
 • filiam: η δοτική και αφαιρετική πληθυντικού
 • beluam: η γενική πληθυντικού
 • incolis: η ονομαστική ενικού
 • calceis: η αιτιατική ενικού και η αφαιρετική πληθυντικού
 • hasta: η κλητική ενικού
 • deo: η γενική   και η  αφαιρετική πληθυντικού
 1. Να μεταφέρετε τα δευτερόκλιτα προσηγορικά ουσιαστικά του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.
 2. Nα γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των πρωτοκλίτων κύριων ονομάτων του κειμένου.
 3. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις της συνεκφοράς και στους δύο αριθμούς: forma sua
 4. Να ξαναγράψετε τις περιόδους, μεταφέροντας τα ρήματα στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού, στην ίδια έγκλιση και να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε οι νέες προτάσεις να είναι νοηματικά αποδεκτές (να μη θίξετε τις περιόδους αν δεν παρέχουν αποδεκτό νόημα):
 • Puella cum Nymphis se comparat.
 • Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent.
 1. Να μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση ή στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού όλους τους κλιτούς τύπους των προτάσεων (να μη θίξετε τις περιόδους αν δεν παρέχουν αποδεκτό νόημα):
 • Ille ad scopulum illam adligat
 • Neptunus iratus beluam marinam urget, quae incolis nocet.
 1. Να γράψετε από την αντωνυμία sua τους τύπους που ζητούνται:
 • β΄ πρόσωπο – ένας κτήτορας: δοτική ενικού και πληθυντικού θηλυκού γένους.
 • γ΄ πρόσωπο – πολλοί κτήτορες: αιτιατική ενικού και πληθυντικού αρσενικού γένους.
 1. Να εντοπίσετε μέσα από το κείμενο λέξεις που έχουν ετυμολογική σχέση με αντίστοιχες λέξεις της (αρχαίας και νέας) Ελληνικής.
 2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που είναι μέσα στην παρένθεση (οι προτάσεις να είναι νοηματικά αποδεκτές):
 • Cepheus …………………. …………………. ad ……………………….. adligat.

(scopulus, filia, suus)

 • Illi Andromedam ………………. et forma puellae ………………………….. (video, stupeo, Ενεστώτας)
 1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
 • habent: β΄ πληθυντικό   οριστικής παθητικού  ενεστώτα
 • urget: αιτιατική και αφαιρετική του σουπίνου
 • respondet: αιτιατική θηλυκού γένους, ενικού αριθμού, μετοχής ενεστώτα
 • adligat: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα
 • videt: γ΄ πληθυντικό της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα
 • gaudent: το β΄ ενικό της υποτακτικής  του ενεργητικού παρατατικού
 1. Να αντικαταστήσετε χρονικά και εγκλιτικά τον ρηματικό τύπο: nocet
 2. Να σχηματίσετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές του ρήματος, σε όλους τους χρόνους στη φωνή που βρίσκεται ( να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο, όπου χρειάζεται): comparat
 3. Να μεταφέρετε τις ακόλουθες προτάσεις στην παθητική φωνή
 • Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat.
 • Beluaincolisnocet.
 1. Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.
 2. Nα δηλώστε την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί και τον όρο που προσδιορίζουν:   cum Nymphis, ad scopulum
 3. Να αναγνωριστεί το είδος της αυτοπάθειας:
 • forma sua (επίσης να μετατραπεί σε κτήση χωρίς αυτοπάθεια)
 • se comparat
 • se movet (επίσης να δηλωθεί η αυτοπάθεια με άλλο ισοδύναμο τρόπο)
 1. Να αναλύσετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς σε δευτερεύουσες προτάσεις:
 • beluam marinam
 • regia hostia
 • calceis pennatis
 1. Να αντικαταστήσετε το “superba” με δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.
 2. Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης, να δικαιολογήσετε την εκφορά της και να τη μετατρέψετε σε μετοχή: “quae incolis nocet”.
 3. Nα μετατραπεί η πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση από τη φράση “scriptor dicit” : Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent
 4. Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη στις παρακάτω περιόδους και να δικαιολογήσετε τις διορθώσεις σας:
 • Cepheus Andromedam ad scopulo adligat.
 • Cepheus Andromedam filia habet.
 • Cepheus et Cassiope valde gaudet.
 • Cassiope cum Nymphas se comparant

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr